Açık Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Başarısına ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Etkisi


The Impact of Open Inquiry Based Learning on Students’ Achievement and Development of Science Process Skills


Gökhan KAYA & Serkan YILMAZ


ÖZET
Çalışmanın amacı, açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisini araştırmaktır. Aynı zamanda açık sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının sınıf içerisinde uygulanabilirliğini ve öğretmen açısından karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Araştırmada, amaçlar doğrultusunda karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda yarı-deneysel desen kullanılırken, nitel boyutunda ise öğretmen ile uygulamadan sonra yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma, uygun örnekleme ile seçilen bir devlet okulunun 7. sınıflarını oluşturan beş şubeden rastgele seçilen iki tanesiyle yürütülmüştür. Toplam 33 öğrenciden oluşan deney grubunda, açık sorgulamaya dayalı öğrenmeye uygun olarak geliştirilmiş etkinlikler kullanılarak ders işlenmiştir. Toplam 32 öğrenciden oluşan kontrol grubunda ise aynı öğretmen tarafından öğretim programı ve ders kitabının önerdiği şekilde ders işlenmiştir. Nicel verilerin toplanmasında bilimsel süreç becerileri testi ve “Kuvvet ve Hareket” ünitesine yönelik bir başarı testi kullanılmıştır. Yapılan çoklu kovaryans analizi (MANCOVA) sonucunda, deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Nitel verilerin analizinde ortaya çıkan temel bulgu ise öğretmenin etkinlikler sırasında öğrencilere ne zaman ve ne kadar destek sağlaması veya onları nasıl yönlendirmesi gerektiği konularında kararsızlıklar yaşamasıdır. Araştırma sonuçlarına paralel olarak öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimi için açık sorgulamaya dayalı öğrenmeye uygun etkinliklerin fen sınıflarında kullanılması önerilmektedir.


ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the effect of open inquiry based learning on the development of 7th grade students’ academic achievement and science process skills. At the same time, the practicability of open inquiry in the science classroom and problems encountered by the teacher were examined. Mixed-method was used regarding the aims of the study. In the quantitative part, quasi-experimental study was designed whereas semi-structured interview was conducted with the teacher after the treatment in the qualitative part. The sample of this study was composed of randomly selected 2 classes from a conveniently selected public school with 7 classes. Open inquiry based learning activities developed by the researchers were conducted in the experimental group (n=33 students) by their science teacher. In the control group (n=32 students), lessons were conducted as suggested in the science curriculum by the same teacher. Science process skills test and an achievement test about “Force and Motion” unit were used to collect the quantitative data. The results of MANCOVA indicated statistically significant differences on behalf of the experimental group. The teacher was unsure about when and to what extent she should have given scaffolding and how she should have guided the students during the open inquiry process. In line with the research results, the use of open inquiry based activities to improve students’ academic achievement and science process skills is recommended.


ANAHTAR KELİMELER: sorgulamaya dayalı fen eğitimi, açık sorgulama, bilimsel süreç becerileri, başarı.


KEYWORDS: inquiry based science education, open inquiry, science process skills, achievement.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education