Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri Tamamlama ve Kimyasal Tepkimeleri Sınıflandırma Konusundaki Kavramaları


Undergraduates’ Conceptions About Balancing Chemical Equations, and Chemical Reaction Classification


Yrd. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin kimyasal tepkimeleri tamamlama, ürünlerin fiziksel halini yazma ve tepkimeleri sınıflandırma konusundaki kavrayışlarını belirlenmektir. 2009–2010 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda yapılan bu çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri (n=99) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu 10 soru içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır. Katılımcılardan ilk bölümdeki yazılı kimyasal tepkimeleri sınıflandırmaları istenmiştir. Aynı zamanda ikinci bölümde verilen kimyasal tepkimeleri tamamlamaları, ürünlerin fiziksel hallerini belirtmeleri ve bu tepkimeleri sınıflandırmaları istenmiştir. Verilerin analizinde nitel analiz yöntemi kullanılmış ve çalışmanın bulgularına ait sonuçların dağılımı yüzde olarak sunulmuştur. Ölçme aracının iki bölümündeki tepkimeler öğrenciler tarafından sırasıyla %92 ve %54 oranında doğru olarak sınıflandırılmıştır. İkinci bölümdeki tepkime ürünlerinin formülleri öğrencilerin %56’sı tarafından doğru yazılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin ürünlerin formül ve fiziksel halleri ile ilgili yanlış kavramalara sahip olduklarını göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the undergraduate students’ perceptions about completion and classification of chemical reactions. This study has been conducted in a science education department with the participation of first–year students (n=99) in Turkey during 2009–2010 schooling year. Data were collected by an instrument consisting of ten open-ended questions. Participants were asked to classify chemical reactions in the first section. In the second section, they were asked to complete the chemical reactions by means of writing the formulas and the physical states of products. Lastly, they were asked to classify them. Data were analyzed by qualitative methods, and the findings were presented in percentage. The chemical reactions in the first and second sections of instrument were classified by participants in the rates of 92% and 54%, respectively. The formulas of products in the second section of instrument were written by them in the rate of 56%. The results of this study have revealed that participants have misconceptions about formulas and physical states of products.


ANAHTAR KELİMELER: Tepkimeler, sınıflandırma, üniversite öğrencileri, kavrama, maddenin fiziksel halleri


KEYWORDS: Chemical reactions, classification, undergraduates, conception, the states of matter

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education