Ortaöğretim Geometri Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi


The Evaluation of High School Geometry Curriculum in terms of Teachers’ Opinions


Yrd. Doç. Dr. Meral CANSIZ AKTAŞ


ÖZET
Bu çalışma, öğretmenlerin Ortaöğretim Geometri Öğretim Programı (OGÖP) ile ilgili görüşlerini ve bu öğretim programının uygulanması esnasında karşılaşılan durumları araştırmak için yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ordu ilinde ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan dokuz matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler yapılan derinlemesine mülakatlar ile toplanmış ve NVivo 9 nitel veri analiz programı kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen görüşlerinin “OGÖP’ün etkililiği”, “aksaklık durumu” ve “OGÖP’ün başarısına inanç durumu” unsurları altında sınıflandırılabileceğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar kullanılarak alınabilecek önlemler ve planlanacak yeni araştırmalar için birtakım önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
This study aims to find out what teachers in Turkey think about the High School Geometry Curriculum (HSGC) and it investigates the problems encountered while the program was being applied. For this research, qualitative phenomenological research was conducted. The sample of this study consists of 9 mathematics teachers who currently work at high schools in Ordu, Turkey. Data for the research was obtained with in-depth interviews and have been analyzed via qualitative data analysis software NVivo 9. Results show that the opinions of teachers can be classified as follows: “the effectiveness of HSGC”, “flaws of HSGC” and “the faith in the success of HSGC”. This paper includes precautions inspired by the results and suggestions for further studies.


ANAHTAR KELİMELER: ortaöğretim geometri öğretim programı, öğretmen görüşleri, olgubilim


KEYWORDS: high school geometry curriculum, teacher views’, phenomology

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education