Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerinin Sözcük Öğrenimine Etkisi


The Effect of Language Learning Strategies on Learning Vocabulary in Teaching Turkish as a Foreign Language


Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin kullanmış oldukları dil öğrenme stratejilerini ve bu stratejilerin sözcük öğrenimine etkisini belirlemektir. Deneysel desenlerden “öntest-sontest kontrol gruplu model”e uygun olarak yapılan bu çalışmaya İstanbul Üniversitesi Dil Merkezinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 20 deney ve 20 kontrol grubu olmak üzere toplam 40 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda strateji kullanımı ve strateji öğretimine dönük etkinliklere yer verilirken kontrol grubunda geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Oxford (1990) tarafından geliştirilen ve Demirel (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Dil Öğrenme Stratejileri Envanteri” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Sözcük Bilgisi Başarı Testi” ile toplanıp elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin dil öğrenme stratejilerini orta düzeyde kullandıkları, Türkçe öğrenirken en fazla üst bilişsel, en az duyuşsal stratejilere başvurdukları ve öğrencilerin strateji kullanma düzeyleri ile sözcük bilgisi başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to specify the learning strategies that the students use while learning Turkish as a foreign language and the effects of these strategies on learning vocabulary. Conducted in compliance with “pretest – posttest control group model” among experimental patterns, this study involved 40 students of Turkish as a foreign language in Istanbul University Language Center, who were divided into two groups as the experimental group and the control group, each of which consisted of 20 students. While the experimental group was subjected to the use of strategies and strategy-oriented activities, traditional method of teaching was applied in the control group. The data of the research was gathered with “Language Learning Strategies Inventory”, which was developed by Oxford (1990) and adapted into Turkish by Demirel (2009), and “Vocabulary Success Test”, which was developed by the researcher of this study, was evaluated in SPSS software. As a result of this study, it is found that while learning Turkish the students use language learning strategies in medium level, they use metacognitive strategies the most and they apply to the affective strategies the least and there is a meaningful correlation between the students level of strategy use and achievement in vocabulary knowledge.


ANAHTAR KELİMELER: dil öğrenme stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sözcük öğretimi.


KEYWORDS: language learning strategies, teaching Turkish as a foreign language, teaching vocabulary.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education