Cronbach Alfa Katsayısı: Bir Meta Analizi Çalışması


Cronbach's Coefficient Alpha: A Meta-Analysis Study


Arş. Gör. Hatice İNAL, Arş. Gör. Dr. Esin YILMAZ KOĞAR, Arş. Gör. Eda DEMİRDÜZEN & Prof. Dr. Selahattin GELBAL


ÖZET
Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan çalışmalarda yer alan Cronbach alfa güvenirlik katsayılarından elde edilen meta analiz sonuçlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1986-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan 43 sayıda yer alan toplam 1222 makale incelenmiş ve dahil edilme ölçütlerine göre toplam 354 ölçme aracı ele alınmıştır. Bu araştırmada verilerin birleştirilmesi için korelasyonel verilerde etki büyüklüğü hesaplamalarındaki r indeksi; korelasyonel verilerde etki büyüklüklerinin birleştirilmesi için de Fisher z yönteminin tesadüfi etki modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi için SPSS 20 ve MetaWin 2.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada Cronbach alfa güvenirlik katsayısının çeşitli moderatör değişkenlere göre ortalama etki büyüklüklerinin çok güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma sonucunda duyuşsal yapıları ölçmek için hazırlanmış ölçeklerin güvenirliğinin ortalama etki büyüklüğünün, bilişsel yapıları ölçmek için hazırlanmış ölçeklerinkinden; uyarlama çalışmalarındaki güvenirlik katsayısının ortalama etki büyüklüğünün, hazır ölçeği uygulama ve geliştirme çalışmalarındakinden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların yanı sıra, örneklemdeki bireylerin eğitim düzeylerinin ve ölçekteki madde sayısının artmasıyla, alfa güvenirlik katsayısının ortalama etki büyüklüğünün de arttığı gözlenmektedir. Örneklem büyüklüğünün ve seçenek maddelerin cevap kategori sayısının ise alfa katsayısı üzerine doğrusal bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen moderatör değişkenler doğrultusunda elde edilen Cronbach alfa ortalamasının gruplara göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskal Wallis testi yapılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre veri toplama aracının yapısının, örneklem içeriğinin, madde ve seçenek sayısının Cronbach alfa katsayısı üzerinde anlamlı farklılıklar oluşturduğu belirlenmiştir. Bu çalışmadaki değişkenlere ek olarak güvenirliği etkilediği düşünülen farklı değişkenler ele alınarak, bu değişkenlerin güvenirlik katsayısı üzerindeki etkileri incelenebilir.


ABSTRACT
This study A to examine the meta-analysis results acquired from Cronbach alpha reliability coefficient being used in the magazines of Faculty of Education, Hacettepe University. Within this context, 1222 items taking place in 43 issues which were published in the Faculty of Education Magazine of Hacettepe University between 1986 and 2012 were examined and 354 measurement tools in total were discussed according to their inclusion criteria. In this study, r index was used in calculating influence quantity in correlational data for combining data while random influence model of Fisher z method was used in correlational data for combining influence quantities. It was benefitted from SPSS 20 and MetaWin 2.0 packet programs for the analysis of data. It was found in this study that effect size mean are quite strong according to various moderator varieties of Cronbach alpha reliability coefficient. As a result of this study it was determined that effect size mean of scale reliability prepared for measuring affective structure was greater than the scales prepared for measuring cognitive structures; effect size mean of reliability coefficient in adaptation studies was greater than the studies of applying and developing prepared scale. In addition to these results, it was observed that as the education levels of individuals within the sample and number of items in scale increase, effect size mean of alpha reliability coefficient increases, as well. On the other hand, it was determined that sample size and answer category number of option items did not have a direct influence on alpha coefficient. Afterwards, independent samples t test, one way ANOVA and Kruskal Wallis Test were conducted in order to find out whether mean of Cronbach alpha acquired in line with the determined moderator variables varied according to groups. According to these analysis results, it was determined that structure of data collection tool, content of the sample, item and number of option had significant differences on Cronbach alpha coefficient. In addition to the variables within this study, different variables which are thought to affect reliability can be handled and the effects of these variables on reliability coefficient can be examined.


ANAHTAR KELİMELER: Cronbach alfa, meta analiz, güvenirlik


KEYWORDS: Cronbach alpha, meta-analysis, reliability


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education