Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı: 2005-2011 Yıllarının Karşılaştırılması


Teachers’ ICT Usage: A Comparison of 2005 and 2011


Arş. Gör. Özlem BAYDAŞ, Yrd. Doç. Dr. Nuray GEDİK & Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerinin derslerinde Bilişim Teknolojilerini (BT) nasıl kullandıklarını ve bunun 2005’ten 2011’e kadar nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya çıkarmaktır. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın 2011 yılı örneklemini tabakalı örnekleme yöntemiyle 39 ilde bulunan 52 ilköğretim okulundan seçilen 1373 öğretmen oluşturmaktadır. 2005 yılı örnekleminde ise uygun örnekleme yöntemi ile 23 ilde bulunan 92 okuldan 1429 öğretmen yer almaktadır. 2011 yılına ait verilerde öğretmenler donanımlarda sıklıkla bilgisayar, projeksiyon cihazı ve yazıcıyı; yazılımlarda ise sıklıkla kelime işlemci, İnternet tarayıcı ve sunu araçlarını kullanmaktadırlar. Çalışmada öğretmenlerin İnternet’i derslerine destek amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Sıklıkla kullanılan yazılım ve donanımların 2005 yılında toplanan verilerle karşılaştırılmasında ise sunu yazılımı, eğitsel oyunlar ve animasyon programlarının kullanımının artmasına bağlı olarak farklılık tespit edilmiştir. Diğer taraftan sohbet odası, veritabanı ve programlama dillerinin kullanımında düşüş görüldüğünden anlamlı farklılık belirlenmiştir. Belirlenen yıllar arasında projeksiyon cihazı ve bilgisayar kullanımı açısından görülen anlamlı farklılık, 2011 yılında bu yazılımların kullanımının artışından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda televizyon, kamera ve tarayıcının 2011’de kullanımındaki düşüş, anlamlı farklılığa neden olmuştur. Sonuçlar, 2005 yılından 2011 yılına gelindiğinde ilköğretim öğretmenlerinin BT’yi dersleriyle bütünleştirmesinde sınırlı da olsa ilerleme kaydedildiğini göstermektedir.


ABSTRACT
This study was designed to investigate how primary education teachers in Turkey use ICT, and what changes in that usage have occurred in classroom education from 2005 to 2011. A comparative design was employed to investigate and analyze the changes between 2005 and 2011, and a survey method was used for data collection purposes. Data were collected from 1373 teachers, from 52 primary schools, in 39 provinces in 2011. Within the context of PhD thesis coordinated in 2005, 1429 teacher took place chosen with convenience sample method. The findings reveal that the most frequently used ICT tools were the computer, the projector, and the printer. The most frequently used software was word processor software, Web browsers, and presentation programs. The significant changes in the use of ICT software between 2005 and 2011 involved presentation programs, instructional games, and animation programs,. A significant increase was also found in the use of hardware, specifically “projectors” and “computers”. In conclusion, there was a slight improvement in the integration of ICT into schools by primary school teachers from 2005 to 2011.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişim teknolojileri kullanımı, İnternet, donanım, yazılım, ilköğretim öğretmenleri


KEYWORDS: Information and communication technologies, Internet, hardware, software, primary school teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education