Türk - Amerikan Kültürü İçerikli Metinlerin İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi


The Effect of Texts about Turkish and American Cultures on Reading Comprehension Level of Primary School Students


Dr. Özlem BAŞ


ÖZET
Türk Amerikan kültürü içerikli metinlerin ilköğretim öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyine etkisini incelemeyi amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu 103 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplamak için okuduğunu anlama ölçeği kullanılmış, öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar dereceli puanlama anahtarı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinde; öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinin kültüre göre karşılaştırmasında tek örneklemli t-testi, öğrenci başarısının cinsiyete göre karşılaştırılmasında ilişkisiz t-testi ile Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türk Amerikan kültürü içerikli metinlerde okuduğunu anlama düzeyi cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir ve metinlerdeki kültür öğeleri öğrencilerin aşina olduğu gündelik kavramlarda farklılık yaratmazken yaşantıları yoluyla deneyimlemedikleri dolaylı fikriler sebebiyle okuduğunu anlama oranının düştüğü biçiminde yorumlanmıştır.


ABSTRACT
This research is a descriptive study, which aims at analyzing the effects of texts about Turkish and American cultures on reading comprehension level of primary school students. The experimental group was composed of 103 students. Within the scope of the study, the Reading Comprehension Scale was used to collect data and the answers given to the questions by the students were analyzed by three raters using a common scoring rubric. In the analysis of data collected within the scope of the study, one sample t-test was used in comparing the reading comprehension level on the basis of culture. An independent t-test and Mann Whitney U test were used to compare student success according to gender factor. In the light of the consequences of this research, reading comprehension level for the texts did not vary according to gender, the cultural elements and according to text type.


ANAHTAR KELİMELER: okuduğunu anlama, kültür, cinsiyet, metin türü


KEYWORDS: reading comprehension, culture, gender, text type

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education