İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı, Kalıcılık ve Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi


The Effects of Cooperative Learning on Students’ Academic Achievement, Retention and Social Skill Levels


Betül ARISOY & Doç. Dr. Kamuran TARIM


ÖZET
Araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin Öğrenci Takımları-Başarı Bölümleri (ÖTBB) ve Takım-Oyun-Turnuva (TOT) tekniklerinin, matematik dersinde, öğrencilerin akademik başarı, kalıcılık ve sosyal beceri düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Adana’da bir ilköğretim okulunda, 152 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen araştırma, yarı deneyseldir ve 18 hafta sürmüştür. Çalışmada 52 öğrenciden oluşan ÖTBB grubu, 48 öğrenciden oluşan TOT grubu ve 52 öğrenciden oluşan kontrol grubu olmak üzere iki deney ve bir kontrol grubu yer almaktadır. Gruplara (ÖTBB, TOT ve kontrol grupları) “Matematik Başarı Testi” ve “Sosyal Beceriler Ölçeği” çalışma başlangıcında öntest olarak ve çalışma sonunda sontest olarak uygulanmıştır. Sontest uygulandıktan beş hafta sonra “Matematik Başarı Testi” kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Çalışma sonunda deney gruplarındaki öğrencilere “Görüşme Formu” uygulanarak, öğrencilerin tekniklere ilişkin düşünceleri alınmıştır. Sonuç olarak, TOT tekniğinin akademik başarı üzerinde daha etkili olduğu, kalıcılık açısından ise ÖTBB tekniğinin daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal beceri düzeyleri açısından, ÖTBB ve TOT grupları lehine anlamlı farklılık çıkmıştır.


ABSTRACT
The aim of the study is to investigate the effects of Student Teams-Achievement Divisions (STAD) and Teams-Games-Tournaments (TGT) techniques of cooperative learning on students’ academic achievement, retention and social skill levels in mathematics lesson. The study which was applied on 152 students in an elementary school in Adana in 2009-2010 academic year was a semi-experimental study and lasted in eighteen weeks. There are two experiment groups and a control group in the study. There are fifty two students in the STAD group. There are fourty eight students in the TGT group. There are fifty two students in the control group. “Mathematics Achievement Test” and “Social Skills Scale” were applied in all groups (STAD, TGT and conrol groups) as pretest at the beginning of the study and as posttest at the end of the study. After five weeks from the posttest, “Mathematics Achievement Test” was applied again as retention test. At the end of the study, “Interwiev Form” was used in experiment groups for getting students’ opinions about techniques. Conclusively, TGT was more effective in terms of academic achievement and regarding to retention test, STAD was more effective. There was statistically significant difference in favour of STAD and TGT groups in terms of the social skill levels.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirlikli öğrenme yöntemi, öğrenci takımları-başarı bölümleri tekniği, takım-oyun-turnuva tekniği, sosyal beceriler


KEYWORDS: Cooperative learning method, teams-achievement divisions technique, teams-games-tournaments technique, social skills.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education