Zihinsel İmaj Oluşturma Öğretiminin 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma Tutumu ve Zihinsel İmaj Netliği Üzerindeki Etkisi


The Impact of Teaching Mental Imagery on Reading Comprehension, Reading Attitude, and Vividness of Mental Imagery Skills of 4th Graders


Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN, Prof. Dr. Hayati AKYOL & Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersinde bir okuma stratejisi olarak zihinsel imaj oluşturmanın açık uygulamalara dayalı öğretiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, zihinsel imaj netliği ve okuma tutumu üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma 2014-2015 öğretim yılında güz yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Bartın il merkezindeki bir devlet ilkokulunun deney ve kontrol grubu olarak iki farklı şubesinde yer alan 54 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma yarı deneysel desenlerden denkleştirilmemiş kontrol gruplu ön test-son test desen ile yürütülmüştür. Deneysel müdahale toplamda 10 hafta sürmüş, bu süre zarfında deney grubuna açık uygulamalara dayalı öğretim modeli temelinde çoklu zihinsel imaj oluşturma teknikleri ve etkinlikleri uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Okuduğunu Anlama Testi” kullanılmıştır. Ayrıca Sheveland (1992) tarafından geliştirilen “Zihinsel İmaj Netliği Ölçeği” ve McKenna ve Kear (1990) tarafından geliştirilen “İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Tutumu Ölçeği” Türkçeye uyarlanarak kullanılmıştır. Verilerinin analizinde betimsel istatistiklere yer verilmiş ve araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla ön-test puanları kontrol altına alınarak tek yönlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama, zihinsel imaj netliği ve okumaya yönelik tutum puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the impact of mental imagery based on explicit teaching as a reading strategy in Turkish lessons of primary school 4th graders on the reading comprehension, vividness of mental imagery and reading attitudes. The study was carried out in fall semester in 2014-2015 academic year and participants was consisted of 54 fourth grade students in two different classes in a state primary school in Bartın province. The study was carried out with a quasi-experimental design: pretest-posttest non-equivalent group design. Experimental process took 10 weeks and during the process, students were administered multiple mental image creating techniques and activities on the basis of teaching model based on explicit teaching. In this study, a “Reading Comprehension” Test which was developed by the researcher was used as data collection tool. In addition, “Vividness of Imagery Questionnaire” developed by Sheveland (1992) and “Elementary Reading Attitude” Survey developed by McKenna and Kear (1990) were adopted into Turkish and used in the study. In order to test the hypotheses of the study, one-way ANCOVA was used. The findings of the study revealed a significant difference on behalf of experimental group in reading comprehension, vividness of mental imagery and reading attitude scores.


ANAHTAR KELİMELER: Zihinsel imaj oluşturma, Okuduğunu anlama, Okuma tutumu, Zihinsel imaj netliği, Açık uygulamalara dayalı öğretim


KEYWORDS: Mental Imagery, Reading comprehension, Reading attitude, Vividness of mental imagery, Explicit teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education