Lise Müfredat Programlarında ve Ders Kitaplarında Çanakkale Savaşı’nın Öğretimi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım


A Crıtıcal Approach to the Instructıon of Dardanelles Campaign in Secondary Education Curricula and Text Books


Öğr. Gör. Nevin YAZICI


ÖZET
Bu çalışma, yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın lise tarih müfredat programlarında ve ders kitaplarında hangi içerik ve yönelimle konu edildiğini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tarih bilincinin kazanılmasında önemli bir unsur olan tarih eğitimi, özellikle ulusların kaderini tayin eden olayların aktarımında önemle ve dikkatle ele alınması gereken bir konu olmanın yanı sıra yeni bilgi ve yaklaşımlarla da biçimlendirilmelidir. Gerek yakın Türk tarihinde gerek Dünya tarihinde dramatik bir önem taşıyan Çanakkale Savaşı, bu savaşın yer verildiği lise 10 ve 11. sınıf müfredat programları ve ders kitaplarında hangi kazanım ve kapsamla ele alındığı incelenmiş; betimleyici ve eleştirel nitelikteki çalışmada bu verilerden hareketle yeni öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
This study aims to assess the content and the methods are used in secondary education history teaching curriculum and text books, on Dardanelles Campaign which is one of the most significant incidents of recent history, using a critical approach. History education is a significant element in order to raise historical consciousness. Being one of the issues determining a nation’s destiny, Dardanelles Campaign has to be assessed delicately. On the other hand the education of this issue has to be designated with new information and aspects when transmitting it to new generations. Dardanelles Campaign carries a dramatic meaning in the history of the Turks and the world, thus 10th grade and 11th grade curriculums and text books that are examining this issue are assessed. Considering those data, in this descriptive and critical study new suggestions are offered.


ANAHTAR KELİMELER: Çanakkale Savaşı, tarih eğitimi, tarih ders yapıtları


KEYWORDS: Gallipoli campaign, history education, history cours books

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education