Jigsaw ve Küme Tekniğinin Yazılı Anlatım Becerilerindeki Başarı ve Tutum üzerine Etkisi


The Effect of Jigsaw and Cluster Techniques on Achievement and Attitude in Turkish Written Expression


Assist. Prof. Dr. Esin YAĞMUR ŞAHİN


ÖZET
Bu çalışma, Jigsaw ile geleneksel küme yönteminin ilköğretim Türkçe dersi kapsamında yazılı anlatım becerilerine yönelik akademik başarı ve yazılı anlatıma yönelik tutum üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlamaktadır. Çalışmanın örneklemi, 2009–2010 akademik yılında Türkiye’de bir ilköğretim okulunun iki ayrı 8. sınıftaki 61 öğrenciden oluşmaktadır. Şubelerden biri geleneksel küme yönteminin uygulandığı kontrol grubu(N=31) diğeri Jigsaw tekniğinin uygulandığı deney grubu(N=30) olarak rastgele belirlenmiştir. Grupların yazılı anlatıma yönelik tutumlarına ait veriler ön test ve son test olarak Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği (YAYTÖ) ile yazılı anlatıma yönelik akademik başarıları Yazılı Anlatım Başarı Testi (YABT) toplanmış, sonuçları analiz edilmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda, yazılı anlatım konusunun öğretiminde deney ve kontrol grubu arasında tutum, akademik başarı ve kalıcılık yönünden Jigsaw tekniği lehine anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of the present paper is to assess the effect of the jigsaw and conventional cluster techniques on achievement and attitude in Turkish written expression in primary school. The sampling of this study is composed of 61 8th grade students studying in two different classes of a primary school in Turkey in 2009-2010. One of the classes has been randomly selected as a control group (N=31) in which the conventional cluster technique is used, while the other is the experimental group (N=30) in which the jigsaw technique is used. The data related to the students' attitudes toward written expression have been collected using an Attitude Scale for Written Expression (ASWE) as a pre-test and a post-test, while their academic achievement in written expression has been evaluated by using the Achievement Test of Written Expression (ATWE), and the results have been analyzed. As a result of the statistical analysis, a significant difference has been determined between control and experimental groups, in terms of attitude, academic achievement and retention in favor of the jigsaw technique.


ANAHTAR KELİMELER: Türkçe öğretimi, iş birlikli öğrenme, yazılı anlatım, jigsaw tekniği, küme yöntemi


KEYWORDS: Turkish teaching, cooperative learning, written expression, jigsaw technique, cluster technique.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education