Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları


Middle School Students’ Knowledge of History of Mathematics and Their Attitudes and Beliefs towards Using History in School Mathematics


Mustafa ALPASLAN & Mine IŞIKSAL-BOSTAN


ÖZET
Bu çalışmada 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik tarihi bilgileri ile okul matematiğinde matematik tarihi kullanılmasına ilişkin tutum ve inanışları cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre incelenmiştir. Ayrıca, söz konusu bilgilerle tutum ve inanışlar arasında istatistiksel bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Veriler tabakalı rastgele örneklem seçimi ile Ankara’dan belirlenen 6 ortaokuldaki 499 öğrenciden, Matematik Tarihi Bilgi Testi ve çalışmaya özgü olarak adaptasyonu yapılan Okul Matematiğinde Matematik Tarihi Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışlar Anketi kullanılarak toplanmıştır. Yapılan betimleyici istatistikler öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslerinde matematik tarihine yer verilmediğini ve matematik tarihi içerikli yayınları takip etmediklerini ifade ettiğini açığa çıkarmıştır. Matematik tarihi bilgileri genel olarak yetersiz olan öğrencilerin okul matematiğinde matematik tarihi kullanılmasına ilişkin tutum ve inanışları olumluya yakın olmakla birlikte bu konudaki fikirleri henüz yeterince gelişmemiştir. İki yönlü varyans analizleri öğrencilerin matematik tarihi bilgisi ve matematik tarihi kullanılmasına yönelik tutum ve inanışlarında cinsiyete göre kızlar lehine, sınıf seviyesine göre ise genel olarak üst sınıflar lehine anlamlı farklılıklar göstermiştir. Hesaplanan Pearson momentler-çarpım korelasyon katsayısı adı geçen bilgilerle tutum ve inanışlar arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
In this study, 6th, 7th, and 8th grade students’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were investigated according to gender and grade level. Moreover, a possible statistical relationship was investigated between the addressed knowledge and attitudes and beliefs. Data was collected through Knowledge of History of Mathematics Test and Attitudes and Beliefs toward using History of Mathematics in School Mathematics Questionnaire, which was specifically adopted for this study, from 499 students in 6 middle schools in Ankara via clustered-random sampling. The descriptive studies revealed that most of the students stated that history of mathematics was not given a place in their classes and that they did not follow publications related to history of mathematics. On the other hand, the students’ knowledge of history of mathematics was insufficient in general. Their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were close to positive, but their ideas on this issue did not maturate yet. Two-way analyses of variance indicated significant differences in students’ knowledge of history of mathematics and attitudes and beliefs towards using history of mathematics favoring females and some upper grades. A significant relationship was found between the knowledge and attitudes and beliefs through Pearson’s product-moment correlation coefficient.


ANAHTAR KELİMELER: ortaokul öğrencileri, matematik tarihi bilgileri, okul matematiğinde matematik tarihi kullanılmasına ilişkin tutum ve inanışlar, cinsiyet


KEYWORDS: middle school students, knowledge of history of mathematics, attitudes and beliefs towards using history of mathematics in school mathematics, gender


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education