Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Davranışları: Mizaç ve Duygu Düzenlemenin Rolü


Social Behavior in Preschool Children: The Role of Temperament and Emotion Regulation


Meziyet ARI & E. Helin Yaban


ÖZET
Bu araştırmada, mizaç özellikleri ve duygu düzenleme becerilerinin 4-6 yaş grubundaki çocukların sosyal davranışları üzerinde oynadığı rolün belirlenmesi amaçlanmıştır. Enlemesine kesitsel desende yürütülen araştırmaya 238 çocuğun (114 erkek ve 124 kız) anneleri ve anaokullarındaki sınıf öğretmenleri katılmıştır. Çocukların mizaç özelliklerinin belirlenmesi amacıyla anne bildirimine dayanan ‘Çocuklar için Kısa Mizaç Ölçeği’, duygu düzenleme becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla anne ve öğretmen bildirimine dayanan ‘Çocukların Duygularını Değerlendirme Ölçeği’ ve ‘Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu’ kullanılmıştır. Sonuçlar, 4 yaşındaki çocukların, 5 ve 6 yaşındakilere göre daha az olumlu sosyal davranış sergilediklerini göstermiştir. Sosyal davranışların cinsiyete göre farklılık göstermediği bulunmuştur. Duygu düzenleme becerileri ile olumlu sosyal davranışlar ve saldırganlık arasındaki ilişkiler anlamlıdır. Tepkisel olan çocukların duygu düzenlemede daha az becerili oldukları ve daha az olumlu sosyal davranış sergiledikleri görülmüştür. Tepkisel çocukların, duygudüzenleme becerilerinin de düşük olmasının daha fazla açık saldırgan davranış sergilemeyle ilişkili olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of the present study was to investigate the role of temperament and emotion regulation on social behaviors at 4 to 6 years of age. 238 (114 male and 124 female) children’s mothers and classroom teacher participated in the cross-sectional study. Children's temperamental characteristics were measured by using The Short Temperament Scale for Children-Parent Form (STSC), emotion regulation skills were assessed by using Emotion Regulation Checklist-Parent and Teacher Forms (ERC) and Social Behavior Scale (PSBS-T) was used. The results showed that 4-year-olds were significantly less prosocial than 5 and 6 year olds. No effect of gender has been found on social behaviors. The relationships between emotion regulation skills and prosocial behavior and aggression were significant. It was seen that reactive children were less skilled in emotion regulation and prosocial behavior. It was also found that highly reactive children who also had less emotion regulation skills exhibited more physically aggressive behavior.


ANAHTAR KELİMELER: sosyal davranış, mizaç, duygu düzenleme, okulöncesi dönem çocukları


KEYWORDS: social behavior, temperament, emotion regulation, preschool children


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education