Kişisel Kararsızlığın Yordayıcıları Olarak Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Öz Saygı


Five-Factor Personality Characteristics and Self-Esteem as Predictors of Personal Indecisiveness


Kemal ÖZTEMEL


ÖZET
Bu araştırmanın amacı kişisel kararsızlığın iki alt boyutu olan araştırıcı ve aceleci kararsızlığın beş faktör kişilik özellikleri ve öz saygı ile ilişkisini ve beş faktör kişilik özellikleri ile öz saygının her iki kararsızlığı yordayıp yordamadığını incelemektir. Araştırmaya Gazi Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 483 öğrenci (269 kız, 208 erkek, 6 öğrenci cinsiyet belirtmemiştir) katılmıştır. Sonuçlar, hem araştırıcı kararsızlığın hem de aceleci kararsızlığın nevrotizm ile pozitif, dışadönüklük, deneyime açıklık, sorumluluk ve öz saygı ile anlamlı ve negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. Araştırıcı kararsızlığın yumuşak başlılık ile ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Araştırıcı kararsızlığın en güçlü yordayıcısı düşük öz saygı olmuş ve bunu nevrotizm ve dışadönüklük izlemiştir. Deneyime açıklık, yumuşak başlılık ve sorumluluğun etkisi anlamlı bulunmamıştır. Aceleci kararsızlığın en güçlü yordayıcısı ise nevrotizm olmuş, bunu düşük öz saygı, sorumluluk ve deneyime açıklık izlemiştir. Dışadönüklük ve yumuşak başlılığın etkisi anlamlı bulunmamıştır. Yumuşak başlılık her iki kararsızlık tipinin yordayıcısı olmamıştır. Sonuçlar ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine whether the five-factor personality characteristics and self-esteem predict two subtypes of personal indecisiveness (exploratory indecisiveness and impetuous indecisiveness). A total of 483 students (269 female and 208 male students, 6 of the students did not state gender) studying at the various faculties of Gazi University participated in the study. The results show that both exploratory and impetuous indecisiveness are significantly and positively correlated to neuroticism, and are significantly and negatively correlated to extraversion, openness to experience, conscientiousness, and self-esteem. Exploratory indecisiveness is not correlated with agreeableness. Self-esteem was found to be the strongest predictor of exploratory indecisiveness, followed by neuroticism and extraversion. The strongest predictor of impetuous indecisiveness was found to be neuroticism, followed by self-esteem, conscientiousness, and openness to experience. The findings are discussed within the scope of the relevant literature.


ANAHTAR KELİMELER: kişisel kararsızlık, araştırıcı kararsızlık, aceleci kararsızlık, beş faktör kişilik özelliği, öz saygı.


KEYWORDS: personal indecisiveness, exploratory indecisiveness, impetuous indecisiveness, five-factor personality characteristics, self-esteem.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education