Kavram Haritası Puanlarının Güvenirliğinin İncelenmesi: Genellenebilirlik Kuramında Çaprazlanmış Karışık Desen Örneği


Investigation of Concept Map Scores’ Reliability: Example of Crossed Mixed Design in Generalizability Theory


Gülden KAYA UYANIK & Neşe GÜLER


ÖZET
Bu çalışmada ölçme ve değerlendirme dersinin “Ölçme ve Değerlendirmeyle İlgili Temel Kavramlar” konusunu ölçen iki farklı doldurma kavram haritası tekniğinin genellenebilirlik kuramı ile elde edilen parametreleri araştırılmıştır. Araştırma verileri, 2012-2013 Öğretim Yılı’nda Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıfta okuyan 49’u (%53,8) kız 42’si (%46,2) erkek toplam 91 öğrenciden elde edilmiştir. Çalışmada o (öğrenci) x m (madde) x h (harita) çaprazlanmış ve yüzeylerden madde yüzeyi rastgele, harita yüzeyi ise sabit olmak üzere karışık desen kullanılmıştır. Yapılan G çalışması ile oxmxh deseninde var olan varyans kaynaklarının varyans değerleri ve toplam varyansları açıklama yüzdeleri elde edilmiştir. K çalışması ile madde sayılarının arttırılması ve azaltılmasıyla G ve Phi katsayılarındaki değişim araştırılmıştır ve madde sayısı arttırıldıkça G ve Phi katsayılarında da artış olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma ile genellenebilirlik kuramının gücü, elverişliliği ve esnekliğine dayanarak kavram haritası puanlama güvenirliğinin elde edilmesinde klasik test kuramına göre tercih edilir olabileceği örneklendirilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan bu çalışma, içerdiği karışık desen örneği ile literatürde yer alan genellenebilirlik çalışmalarından farklılaşmıştır ve bu nedenle önemli olduğu düşünülmektedir.


ABSTRACT
This study investigates the parameters obtained through the generalizability theory which measures the topic “basic concepts related with measurement and evaluation” in the measurement and evaluation course. Data for the research were collected from 91 (49 girls 42 boys) students who are studied in the Sakarya Unıversity science education department in 2011-2012 semester. The o (student), X m (item) X h (map) were crossed in the study, and due to the fact that the item facet was random but the map facet was fix, the mixed design was used. The variances of the results obtained with filling concept maps and the percentages of explaining the total variances were researched with the G study and with the C and S techniques; and the changes in the G and Phi coefficients were researched by increasing and decreasing the item numbers with the D study. With this study, we aimed to exemplify the preferability compared to the classical test theory in having reliability of the concept map by leaning on the power, suitability and flexibility of the G theory. On the other hand, this current research is different from the generalizability studies available in literature in that it includes the mixed design sample, and therefore, it is believed to be important.


ANAHTAR KELİMELER: kavram haritası, genellenebilirlik kuramı, karışık desen


KEYWORDS: concept map, generalizability theory, mixed design


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education