Pozitif ve Negatif Duyguların İyimserlik-Karamsarlık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Ara bulucu Etkisi


The Mediator Effects of Positive and Negative Affectivity on the Relationship between Optimism-Pessimism and Satisfaction with Life


Assist. Prof. Dr. Ozanser Uğurlu


ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversitesli öğrencilerde iyimserlik-karamsarlık ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide pozitif ve negative duygunun ara bulucu rolünü çalışmaktır. Çalışmaya 95 kadın ve 151 erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Bu katılımcıların yaşları 18 ila 26 arasında ve yaş ortalaması 21.09 (SS = 2.34) değerindedir. Katılımcılar Yaşam Yönelimi (Oryantasyonu) Ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği ve Yaşam Doyum Ölçeğini doldurmuşlardır. Bulgulara gore iyimserlik ile karamsarlık arasındaki korelasyon -.40 değerindedir. İyimserlik, pozitif duygu (r = .40), negative duygu (r = -.26) ve yaşam doyumu (r =.36) ile anlamlı düzeyde korelasyon göstermektedir. Benzer şekilde, karamsarlık pozitif duygu (r = -.26), negative duygu (r = .39) ve yaşam doyumu (r = -.30) anlamlı düzeyde ilişkilidir. Son olarak, iyimserlik yaşam doyumunu hem doğrudan hem de pozitif duygu aracılığı ile yordamakta iken karamsarlık yaşam doyumunu doğrudan yordamaktadır.


ABSTRACT
This study examined the mediation effects of positive and negative affectivity on the relationship between optimism/pessimism and satisfaction with life among university students. Participants were 95 female and 151 male undergraduate students (N = 246). Participants ranged in age from 18 to 26 with a mean of 21.09 (SD = 2.34). Participants completed Life Orientation Scale (LOT), Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), and Life Satisfaction Scale. Results of correlational analyses demonstrated that the association between optimism and pessimism was -.40. Optimism was significantly associated with PA (r = .40), NA (r = -.26), and satisfaction with life (r = .36). Similarly, pessimism was significantly correlated with PA (r = -.26), NA (r = .39), and satisfaction with life (r = -.30). Finally, optimism had statistically significant direct and indirect links (by means of positive affectivity) with satisfaction with life, whereas pessimism only had statistically significant direct link with life satisfaction.


ANAHTAR KELİMELER: iyimserlik, karamsarlık, pozitif duygu, negatif duygu, yaşam doyumu, LOT, PANAS


KEYWORDS: optimism, pessimism, positive affectivity, negative affectivity, satisfaction with life, LOT, PANAS

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education