Etkili Matematik Öğretimi için BİT Entegrasyonu Model Önerisi


A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction


Bahadır YILDIZ & Yasemin KOÇAK USLUEL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı etkili matematik öğretimi için BİT entegrasyonunun nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir model önerisi ortaya koymaktır. Araştırma, etkili matematik öğretimi, BİT entegrasyonu ve 5E öğrenme döngüsü olmak üzere üç temel üzerine kurulmuştur. 12 hafta devam eden uygulama sürecinde bu üç öge temel alınarak bir öğrenme ortamı oluşturulmuştur. Tasarım tabanlı araştırma modeline uygun olarak yürütülen çalışmada katılımcılar, Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi dersini almakta olan 47 ilköğretim matematik öğretmen adayından oluşmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol listeleri, video kayıtları, öğrencilerin hazırladıkları ders planları, yansımalar ve anket kullanılmıştır. Tasarım Tabanlı araştırma modelinin doğası gereği, Tasarımların sürekli olarak iyileştirilebilmesi için 12 hafta boyunca veriler toplanmış ve her hafta toplanan veriler hemen, sürekli ve geriye dönük olarak frekans, yüzde ve içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda, etkili matematik öğretimi, BİT entegrasyonu ve 5E öğrenme döngüsü olmak üzere üç temel üzerine kurulan öğrenme ortamının öğretmen adaylarının etkili matematik öğretimi için BİT entegrasyonunu sağlamaya yönelik ders planı hazırlama süreçlerine olumlu katkı sağladığı belirlenmiştir. Hazırlanan ders planlarında BİT entegrasyonunun gerçekleşme süreci incelendiğinde tüm haftalara ait 101 ders planından %95’inin BİTE açısından başarılı olduğu söylenebilir. Buradan yola çıkılarak etkili öğretim süreçleri gerçekleştirilebilmesi için BİT entegrasyonunun nasıl sağlanabileceğine ilişkin “Planlama-Uygulama-Değerlendirme” modeli ortaya konulmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to present a model for an effective mathematics instruction with respect to how ICT integration is put into practice. The research was established on three bases as effective mathematics instruction, ICT integration and 5E learning cycle. A learning environment was created by grounding on these three elements. In this study, which was carried out in accordance with design-based research model, the participants were 47 preservice mathematics teachers. As data-collection tools, video-recordings, check-lists, and lesson plans were used. By the nature of design-based research model, data was collected during 12 weeks to enable the designs to be improved constantly, and it was analyzed instantly, consistently, retrospectively by means of frequency, percent and content analysis. As a result of the data analysis, it was revealed that the learning environment made a positive contribution to the process of preparing lesson plans aimed at providing ICT integration for effective mathematics instruction. When the realization process of ICT integration in prepared lesson plans has been investigated that 95 percent of 101 lesson plans of all weeks have been successful in terms of ICT integration. As a result, a model involving “Planning-Implementation-Evaluation” for implementing ICT integration was proposed.


ANAHTAR KELİMELER: ICT integration, Effective mathematics instruction, Preservice teachers, Design based research, 5E learning cycle


KEYWORDS: Etkili Matematik Öğretimi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, BİT Entegrasyonu, Öğretmen Adayı, Tasarım Temelli Araştırma


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education