Almanca ve İngilizce Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri


Critical Thinking Disposition of German and English Foreign Language Teacher Candidates


Assist. Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL


ÖZET
Eğitimde eleştirel düşünmenin öneminden yola çıkarak, bu çalışmada Almanca ve İngilizce yabancı dil öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan durum, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldığı için tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak ‚Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği‘ uygulanmıştır. Gönüllülük esasına dayanarak toplam 302 öğretmen adayı bu araştırmaya dâhil olmuş ve verilerin analizi için frekans, yüzde, ortalama değer, standart sapma ve çift yönlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Almanca ve İngilizce yabancı dil öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin orta ve ağırlıklı olarak düşük düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu sonuçla birlikte, eleştirel düşünme eğilimi ile cinsiyet ve anabilim dallları arasında ve eleştirel düşünme eğilimi ile akademik başarı arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Sonuç olarak yabancı dil öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin yükselmesinde, öğretim elemanlarının yaratıcı, yapılandırmacı ve uygulamaya yönelik ders içeriklerinin önemli olduğu düşünülmektedir.


ABSTRACT
In this study was examined the importance of Critical Thinking in education of students, which are studying to be a teacher of English and German as foreign language, and their attitude to Critical Thinking. To describe the momentary situation the descriptive capture model was used as a method and as a data ascertainment „California Critical Thinking Disposition Inventory” was used. All together have taken part 302 candidates for a teaching post for English and German voluntarily as test persons in this study and for the analysis of the data were used frequencies, percentages, average means, standard deviation and two-way ANOVA. The study shows that the candidates for a teaching post for foreign language own with on an average middle to rather low trend towards the Critical Thinking. Besides could be indicated with the help of this study that there are no significant differences between Critical Thinking and gender and department and between Critical Thinking and academic success. As a result of this study is to be emphasized that for critical thinking students critically thinking teachers are a compelling condition and creative, constructive and practical progressions are decisive.


ANAHTAR KELİMELER: eleştirel düşünme, yabancı dil öğretmen adayları, cinsiyet, akademik başarı


KEYWORDS: critical thinking, foreign language teacher candidates, gender, academic success

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education