Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalında Okul Deneyimi Gözlem Formlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Çalışma (Marmara Üniversitesi Örneği)


A Study on Preparation of School Experience Observation Forms in French Language Teaching Department (Example of Marmara University)


Yrd. Doç. Dr. Füsun ŞAVLI


ÖZET
1997-1998 yılında Eğitim Fakültelerini yeniden yapılandırmayı amaçlayan çalışmalar sonucunda, öğretmen yetiştiren programlara Okul deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması gibi uygulama dersleri konulmuştur. Bu çerçevede de YÖK ve Dünya Bankası işbirliğiyle Fakülte-Okul İşbirliği adlı bir kitap hazırlanmış ve kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, uygulamada Okul deneyimi I stajında, öğrenciler gözlem yapabilecek gerekli yöntemsel ve mesleki bilgi ve donanımlardan yoksun oldukları için bazı sorunlar yaşanmış ve bu uygulama dersi öğretmen yetiştirme programlarından çıkarılmıştır. Böylece, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Okul deneyimi 4. sınıf 7.yarıyıl, Öğretmenlik uygulaması ise 8.yarıyılda uygulanmaya başlanmıştır. Böylelikle daha önceden Okul deneyimi I ve II uygulamalarına yönelik olarak hazırlanmış olan açıklamaların ve etkinliklerin yeniden düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenlerden dolayı, biz bu çalışmamızda 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren 4.sınıf 7.yarıyılda uygulanan Okul deneyimi stajının verimliliğini arttırmak ve öğretmen adaylarının uygulama sırasında gerçekleştirecekleri etkinlikleri daha sistemli olarak gözlemlemelerine yardımcı olabilmek için gözlem formları oluşturduk.


ABSTRACT
In 1997-1998, as a result of the efforts aimed at the reconstruction of the Faculties of Education, practical courses such as School Experience I-II and Teaching Practice were included in teacher training programs. In this context, a book entitled Faculty-School Cooperation was prepared in collaboration with The Council of Higher Education (COHE) and The World Bank and began to be used as a resource. However, during the application of the School Experience training course, as the students were lack of the necessary procedural and professional knowledge and equipment to enable them to observe, they encountered some problems and this training course was taken out from the teacher training programs. Thus, beginning from the 2007-2008 academic year, School Experience course was introduced in the 4th year 1st semester and Teaching Practice course in the 4th year 2nd semester. So, the necessity of the reorganization of the activities and explanations designed for School Experience I and II occurred. For these reasons, in this study, we prepared observation forms to improve the efficiency of School Experience training course which has been practiced in the 4th year 1st semester beginning from the 2007-2008 academic year and to help the prospective teachers to observe their activities more systematically during the application.


ANAHTAR KELİMELER: Okul deneyimi, gözlem formları, verimlilik


KEYWORDS: School Experience, observation forms, efficiency.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education