Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin İnançları


Preservice Elementary Teachers’ Assessment Beliefs


Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN & Pınar KARAMAN


ÖZET
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının ölçme-değerlendirmeye ilişkin inançlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, Genc (2005) tarafından geliştirilen Likert türü bir ölçek 264 sınıf öğretmeni adayına uygulanmıştır. Dört alt boyuttan (formatif, summatif, geleneksel ve alternatif değerlendirme) oluşan ölçek, toplam 34 tane madde içermektedir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde hem parametrik (t-testi) hem de non-parametrik (Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testi) testler kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirmeye ilişkin inançlarına, cinsiyetlerine, mezun oldukları okul türlerine ve genel akademik başarı ortalamalarına göre karşılaştırılarak incelenmiştir. İnanç düzeylerinin, okul türlerine göre yapılan incelemesi istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya koymazken, cinsiyetlere ve akademik başarı ortalamalarına göre yapılan analiz anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının inanç düzeyleri ölçeğin alt boyutlarına göre karşılaştırıldığında, öğretmen adaylarının formatif değerlendirmeye olan inanç düzeylerinin en yüksek seviyede, alternatif değerlendirmeye olan inanç düzeylerinin ise en düşük seviyede olduğu bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate preservice elementary teachers’ assessment beliefs. To achieve that, a Likert-type scale developed by Genc (2005) was applied to 264 preservice elementary teachers. The scale including four subdimensions (formative, summative, traditional and alternative assessment) consists of a total of 34 items. The data were analyzed using both parametric (t-test) and non-parametric (Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests) statistical tests. Assessment beliefs of the preservice elementary teachers were investigated with respect to the following variables: gender, GPA (grade point average) and type of the secondary school graduated. As opposed to school type variable, the analysis of the data produced a statistically significant result on gender and GPA variables. The results revealed that preservice elementary teachers received the highest score on formative assessment subdimension and the lowest score on alternative assessment subdimension.


ANAHTAR KELİMELER: Ölçme ve değerlendirme, ölçme- değerlendirmeye ilişkin inançlar, sınıf öğretmeni adayları


KEYWORDS: Assessment, assessment beliefs, preservice elementary teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education