İlköğretim Okullarında Öğretmen Veli İlişkilerinde Veliye Yönelik Psikolojik Yıldırma Davranışları


Mobbing Behaviours Towards Parents in Elementary Schools in Teacher-Parent Relations


Doç. Dr. Ali SABANCI & Öğrt. Esra YÜCEL


ÖZET
Araştırma nitel ve nicel yöntemlerle karma olarak desenlenmiştir. Araştırma 2010–2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yıllarında yürütülmüştür. Araştırmanın amacı Antalya ili ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenler ve aynı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencileri bulunan velilerin psikolojik yıldırma kavramı hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya katılan okullar ve bu okullardan seçilen öğretmenler nitel aşamada maksimum çeşitlilik örneklemesi ile veliler ise ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler paralel iki ayrı yarı-yapılandırılmış soru formu kullanılarak toplanmıştır. Görüşmelerin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. Nicel aşamada ise örneklem Antalya ili merkez ilköğretim okullarından örneklem genişliği tablolarından yararlanılarak yansızlık kuralına göre seçilen 381 öğretmen ile 384 öğrenci velisinden oluşmuştur. Bu aşamada veriler nitel aşamada elde edilen temalara dayalı iki ayrı anketle toplanmış, SPSS paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Nitel verilere dayalı olarak psikolojik yıldırma davranışları betimlenmiş, bu davranışların nedenleri ve etkileri belirlenmiştir. Araştırmanın nicel aşamasında betimlenen psikolojik yıldırma davranışlarının genel görüşü de yansıttığı; bu davranışların nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin görüşlerin ise düşük düzeyde kabul gördüğü anlaşılmıştır.


ABSTRACT
The research was conducted using mixed methods: Qualitative and quantitative. The research was carried on in 2010- 2011 and 2011-2012 education years. The purpose of the study is to determine the views of teachers and parents about mobbing behaviours towards parents reflected by teachers. In the qualitative research stage the schools and teachers were determined according to maximum variation sampling method but parents were chosen by criterion sampling. Two semi-structured interview forms with parallel questions were used. The data were analyzed by content analysis. In the quantitative research stage the sample consisted of 381 teachers and 384 parents chosen from the schools in the central provinces of Antalya using sample size tables and random sampling. Quantitative data were collected by two questionnaires based on the items constructed through qualitative stage. The data were analysed using SPSS package programme. As a result it can be asserted that mobbing behaviours, their causes and consequences, were determined qualitatively and only mobbing behaviours were confirmed quantitatively.


ANAHTAR KELİMELER: psikolojik yıldırma, yıldırma, eğitim örgütlerinde mobbing, okul aile ilişkileri.


KEYWORDS: mobbing, mobbing in educational organizations, parent-school- relations.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education