Bilişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi


Effects of Cognitive Skills Support Program On Creative Thinking, Academic and Language Skills of 61-72 Years Old Children


Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR & Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK


ÖZET
Bilişsel beceriler ile ilişkili olan yaratıcı düşünme, dil ve akademik becerilerin okul öncesi dönemde nitelikli programlarla desteklenmesi çocukların gelecekteki yaşamları açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu düşünceden hareketle araştırmada, bilişsel becerileri destekleme programının 61-72 aylık çocukların yaratıcı düşünme, akademik ve dil becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise deney (29), kontrol (29) olmak üzere toplam 58 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocuklara ilişkin genel bilgileri toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini değerlendirmek amacıyla Urban ve Jellen (1996) tarafından geliştirilen, Can Yaşar ve Aral (2011) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Yaratıcı Düşünme-Resim Oluşturma Testi (YD-ROT)” ile Kaufman ve Kaufman (1993) tarafından geliştirilen, Uyanık ve Kandır (2014) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi (K-EADBAT) kullanılmıştır. Okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel, akademik, dil ve yaratıcı düşünme becerilerini desteklemeyi esas alan Bilişsel Becerileri Destekleme Programı ise, 12 hafta boyunca haftada iki gün olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, gruplar arası farklılık incelenirken ikili gruplarda Mann Whitney U Testi, gruplar içi karşılaştırmalarda ise Wilcoxen İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Bilişsel Becerileri Destekleme Programı'nın çocukların yaratıcı düşünme, akademik ve dil becerilerinin desteklenmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
Developing creative thinking, language and academic skills which are related to cognitive skills during pre-school period with qualified programs is crucially important for children’s further lives. Based on above view, in this study it is aimed to examine the effect of support program for cognitive skills on 61-72 month children’s creative thinking, academic and language skills. The sample of the study is composed of 58 normally developing children; 29 of them are in the control group and 29 of them are in experimental group. As data collection instruments “Personal Information Form” was used to collect general information about children, “Test for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP)” developed by Urban and Jellen (1996) and adapted into Turkish and its validity and reliability study was conducted by Can Yaşar and Aral (2011) and “Kaufman Survey of Early Academic and Language Skills (K-SEALS)” developed by Kaufman and Kaufman (1993) and adapted into Turkish and its validity and reliability study was conducted by Uyanık ve Kandır (2014) was used to measure children’s creative thinking skills. Support Program for Cognitive Skills, which aimed to develop preschool children’s cognitive, academic, language and creative thinking skills, was implemented in two days for 12 weeks. While analyzing the difference between the groups for paired groups Mann Whitney U Test and for within the groups comparison Wilcoxon Signed-Rank Test was utilized. At the end of the study it was found that Support Program for Cognitive Skills was effective in developing children’s creative thinking academic and language skills.


ANAHTAR KELİMELER: Bilişsel beceriler, yaratıcı düşünme, akademik beceriler, dil becerileri, okul öncesi eğitim


KEYWORDS: Cognitive skills, creative thinking, academic skills, language skills, preschool education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education