Web-Tabanlı Öğrenme Ortamı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması


Reliability and Validity of the Turkish Version of the Web-Based Learning Environment Instrument (WEBLEI)


Assist. Prof. Dr. G. Alev ÖZKÖK


ÖZET
Bu araştırmada, Web-tabanlı Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin (Chang ve Fisher, 2003) Türkçe formunun oluşturulması ve ölçeğin Türkçe formunun Türkiye’nin sosyokültürel yapısına uygunluğu, psikometrik özellikleri açısından araştırılması amaçlanmıştır. Web-tabanlı öğrenme ortamlarının psikolojik ve sosyolojik atmosferine yönelik öğrenci algılarının ölçülmesi için Chang ve Fisher (2003) tarafından geliştirilen Web-tabanlı öğrenme ortamı ölçeği dört farklı boyutta yer alan 32 maddeden oluşmaktadır. Bu boyutlar; erişim, etkileşim, memnuniyet, içerik yönetimi. Ölçeğin Türkçe formu Türkiye’deki dört üniversitede öğrenim gören 772 öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Web-tabanlı öğrenme ortamı ölçeğinin Türkçe formundan elde edilen ölçümlerin çözümlenmesinde doğrulayıcı faktör analizine başvurulmuş ve beş farklı model sınanmıştır. Bu modellerden elde edilen faktör çözümlemesi sonucunda 32 maddenin dört farklı alt boyuta yer aldığı ilişkili dört faktörlü modele ilişkin veri-model uyum değerleri ve bağıntılarından anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte ölçme aracından elde edilen verilerin güvenirliği (Cronbach Alfa) ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Web-tabanlı Öğrenme Ortamı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
This study was designed to test the validity and reliability of the Web-based Learning Environment Instrument (WEBLEI). Developed by Chang and Fisher (2003), the WEBLEI is a four-factor scale that measures the access, interaction, response and results. The multidimensional construct assesses student perceptions of four core aspects of the Web-based learning environment. The psychometric properties of the Turkish form of the WEBLEI were examined using a sample of 772 post-secondary students from Turkey. A series of CFA were performed to test four models to compare differing conceptualizations of the underlying structure of the WEBLEI to examine whether the WEBLEI comprises four sub-constructs, proposed by Chang and Fisher (2003). Results indicated that the psychometric properties of correlated four-factor model were a satisfactory fit data. Present findings evidence that the WEBLEI is valid and reliable measure of Turkish students’ perceived web-based learning environments traits.


ANAHTAR KELİMELER: Web-tabanlı öğrenme, ölçek uyarlama, doğrulayıcı faktör analizi, psikososyal öğrenme ortamları.


KEYWORDS: Web-based education, scale validation, confirmatory factor analysis, psychosocial learning environment.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education