Öğretmen Adaylarının Erozyon Kavramına Yönelik Algıları: Fenomenografik Bir Araştırma


Perception of Preservice Teachers Regarding the Concept of Erosion: A Phenomenographic Study


Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının erozyon kavramına yönelik algılarını fenomenografik bir yöntemle analiz etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç sorudan oluşan açık uçlu bir anket formu kullanılmıştır ve uygulama 159 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının anket sorularına verdikleri cevaplar değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelere göre erozyon kavramı algılarının 5 kategoriye ayrıldığı ve erozyonu önlemek için de 13 farklı çözüm önerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının erozyonu önlemeye yönelik görüşleri incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının ‘12’, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ‘8’ ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ise ‘2’ çözüm önerisinde bulundukları saptanmıştır. Erozyon kavramının tanımlanmasında ve erozyonu önlemeye yönelik çözüm önerilerinde, öğretmen adaylarının farklı görüş ifade etmelerinin fenomenografik araştırmanın amacına uygun olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the perception of preservice teachers regarding the concept of erosion using a phenomenographic method. In the study, an open-ended questionnaire form consisting of three questions was used as data collection tool and it was applied to 159 preservice teachers. The responses of the preservice teachers to the questions in the questionnaire were evaluated and according to this evaluation it was determined that their perception of erosion was separated into 5 categories and they had 13 different solutions for preventing the erosion. When the opinions of the preservice teachers regarding the prevention of erosion were examined, it was determined that the elementary preservice teachers had ‘12’, social sciences preservice teacher had ‘8’, and science preservice teacher had ‘2’ solutions. In defining the concept of erosion and in suggestions for solutions for preventing the erosion, it was determined that the preservice teachers’ having different opinions was appropriate to the aim of the phenomenographic study


ANAHTAR KELİMELER: Erozyon, coğrafya eğitimi, fenomenografi, erozyon algısı, öğretmen adayı.


KEYWORDS: Erosion, geography education, phenomenography, perception of erosion, preservice teacher

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education