Devlet Lisesi Öğretmenlerinin Çatışma Nedenleri ve Çatışma Yönetimi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi


Evaluation of The Conflict Causes and Conflict Management Approaches of The State Lycee Teachers


Esen SUCUOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin çatışma nedenlerini ve çatışma yönetimi yaklaşımlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda öğretmenlerin çatışma konuları ve nedenleri, çatışmayı kimlerle yaşadıkları, çatışma yönetimi stratejilerini ne derecede kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 öğretim yılında K.K.T.C.deki devlet liselerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada 423 öğretmene, “Kişisel Bilgi Formu”, “Öğretmenlerin Okuldaki Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Anket” ve “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, kay-kare testi, t testi, tek yönlü varyans analizi ve farkların kaynağını belirlemek için LSD testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, lise öğretmenlerinin en çok öğrenciler ve öğretmenlerle çatışma yaşadıkları, en önde gelen çatışma konusunun öğrenci davranışları olduğu, nedeninin ise iletişim yetersizliği/bozukluğu ve lise öğretmenlerinin yaygın olarak kullandıkları çatışma stratejisinin bütünleştirme olduğu sonucuna varılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate teachers’ conflict reasons and their conflict management approaches. Within this scope, the research makes an attempt to determine on what issues teachers have conflicts with each other as well as the reasons for such conflicts, whom they conflict with, and to what extent they use their conflict management strategies. The population for the study is composed of the teachers working at public lycees in the academic year 2012 – 2013. In this descriptive research, “Personal Information Form”, “Questionnaire about the Teachers Facing Conflicts in School” and “Scale of Conflict Management Strategies” were applied to 423 teachers. Also, the LSD test was applied to the data analysis in order to determine percentage, arithmetic average, standard deviation, chi-squared test, t-test, one-way analysis of variance and source of differences. As a result of this research, it is concluded that the lycee teachers involved in the study were found to be mostly in conflict with students and the other teachers, where student behaviours is the primary subject of conflict, and the primary reason for this conflict is the lack of communication and/or communication disorder and the mostly used conflict management strategy by those lycee teachers is collaborating.


ANAHTAR KELİMELER: çatışma, çatışma yönetim stratejileri, lise öğretmenleri.


KEYWORDS: conflict, strategies of conflict management, lycee teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education