Öğrencilerin Problemleri Çözüm Süreçlerinin “İpucu Destekli Problem Çözme Aracı” İle Belirlenmesi


Determining Students’ Problem Solving Processes via “Hint Supported Problem Solving Instrument”


Arş. Gör. Seyhan ERYILMAZ TOKSOY & Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ


ÖZET
Öğrencilere problem çözmeyi öğretmek ve öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için problem çözerken geçirdikleri sürecin iyi bilinmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu süreçte güçlük çektikleri adımların belirlenmesi, onlara nasıl yardımcı olunabileceği hakkında veri sunacaktır. Bu çalışmada öğrencilerin “Kuvvet ve Hareket” ünitesi ile ilgili problemleri çözme süreçlerinin, ihtiyaç duydukları ipuçları kapsamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin problem çözme sürecinde ihtiyaç duydukları ipuçlarına ulaşabilecekleri 19 problemden oluşan İpucu Destekli Problem Çözme Aracı (İDEPÇA) geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ilinde, 10. sınıfta öğrenim görmekte olan 12 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler 19 problemi haftada bir ders saati olmak üzere beş ders saatinde İDEPÇA’yı kullanarak çözmüşlerdir. Araştırmanın verileri İDEPÇA’nın sağladığı sistem kayıtları, öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ve alan notları ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi ile bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulardan, öğrencilerin en fazla problemi anlama ve çözüm planı yapma aşamalarında güçlük çektikleri, problemlerin çözümü sırasında ihtiyaç duyulan ipuçlarının öğrencilere ve problemlere göre farklılaştığı, öğrencilerin problemleri çözmek için ihtiyaç duydukları ipuçlarının düzenli şekilde azalmadığı ve öğrencilere problemleri çözebilmeleri için belirli bir seviyede yardımcı olunabileceği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Öğretmenlere öğrencilerin problem çözme stratejilerini kendilerinin düzenleyerek kullanabilmelerini sağlamaları; araştırmacılara ise İDEPÇA ve benzer yazılımların farklı seviyedeki öğrencilerin kullanması durumunu araştırmaları gibi önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
To teach problem solving to students and developing their problem solving skills, the process they pass through problem solving should be known well. Identifying the steps that students had difficulty in this process will provide data about how to assist them. In this study it is aimed to investigate the students’ problem solving process related to “Force and Motion” unit scope of hints they need. For that purpose, hint supported problem solving instrument (HSPSI) that consist of 19 problems and enable students to reach the hints they need in problem solving process, has been developed. Participants of this study consist of 12 students who receive education at 10th grade in province of Trabzon. Students solved 19 problems using HSPSI in five course hours, in one course hour per week. Data of research was collected from system records provided by HSPSI, semi-structured interviews conducted with students and field notes. The findings were reached by analysis of the data. From these findings, conclusions were reached as students have difficulty most at understanding problem and making solving plan steps, hints that they need during problem solving differ according to students and problems, hints students need during problem solving do not decrease regularly and students can be helped to a certain degree for solving problems. Suggestions were made for teachers to provide students with using problem solving strategies by organizing themselves, for researchers to study about the condition of using HSPSI and similar software by students of different levels.


ANAHTAR KELİMELER: Problem çözme, fizik eğitimi, ipucu, kuvvet ve hareket, bilgisayar destekli öğretim


KEYWORDS: problem solving, physics education, hint, force and motion, computer assisted instruction


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education