8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Study on the Mathematics-Oriented Risk-Taking Behaviors of 8th Grade Students in view of Certain Variables


Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT & Hacer KOÇ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı; 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine ilişkin özyeterlikleri, cinsiyet, TEOG, çalışma süresi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, özel ders alıp almama ve ailenin gelir düzeyi değişkenlerinin matematik odaklı akademik risk alma davranışlarını ne oranda yordadığını belirlemektir. Araştırma örneklemini; 2014-2015 öğretim yılında Sivas il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğrenim gören 1031 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde; “Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Ölçeği” ve “Matematiğe Karşı Özyeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, doğrusal çoklu hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada; Matematik Odaklı Akademik Risk Alma (MOARA) bağımlı değişkeni için en önemli yordayıcının Matematik Konularında Davranışlarındaki Farkındalık (MDF) değişkeni olduğu, bu değişkeni Matematik Benlik Algısı (MBA), Matematiği Yaşam Becerilerine Dönüştürebilme (MYBD), Okul Dışı Matematik Çalışma Süresi (ODMÇS), TEOG değişkenlerinin takip ettiği; Güç İşlemleri Tercih Etme Eğilimi (GİTE) alt boyutu için en önemli yordayıcının MDF değişkeni olduğu, bu değişkeni MYBD, ODMÇS, MBA, TEOG değişkenlerinin takip ettiği; Başarısızlık Sonrası Olumsuzluk Eğilimi (BSOE) alt boyutu için en önemli yordayıcının MDF değişkeni olduğu, bu değişkeni MBA, Cinsiyet, MYBD değişkenlerinin takip ettiği; Başarısızlık Sonrası Toparlanma Eğilimi (BSTE) alt boyutu için en önemli yordayıcının MYBD değişkeni olduğu, bu değişkeni MDF, MBA, ODMÇS, Cinsiyet, AED2, TEOG değişkenlerinin takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
This study aims to reveal to what extent the mathematics oriented academic risk taking behaviors of the 8th grade students are predicted by such variables as the student’s self efficacy regarding math lessons, gender, TEOG, period of study, mother’s education level, father’s education level, taking or not taking private lessons and the parents' income level. Relational screening model is used in the study. The sample of the study includes 1031 8th grade students studying in the secondary schools affiliated with the Ministry of National Education- located in the province of Sivas during the academic year 2014-2015. In collecting the data, the following scales are used; “Mathematics Oriented Academic Risk Taking Scale (MOARAÖ)” and “Mathematics Self Efficacy Scale (MKÖAÖ)”. The method of linear multi hierarchical regression is adopted in the data analysis. It is found that MDF (Awareness in the Behaviors regarding Mathematics) variable is the most significant predictor in estimating MOARA (Mathematics Oriented Academic Risk Taking), GİTE (Tendency to Prefer Difficult Proccess) and BSOE (Tendency to Negativity after Failure), while it is MYBD (Converting Mathematics into Life Skills) variable in estimating BSTE (Tendency to Recover Following a Failure) variable.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik dersi, Matematik odaklı akademik risk alma, Özyeterlik


KEYWORDS: Mathematics Lesson, Mathematics-Oriented Academic Risk-Taking, Self-Efficacy


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education