Yenilikçiliğin Önündeki Engellerin Araştırılması: Türkiye’deki Teknoloji Lideri Öğretmen Adaylarının Görüşleri


Exploring the Perceived Barriers to Innovativeness: Views of Turkish Pre-Service Teachers as Technology Leaders


Assist. Prof. Dr. Kerem KILIÇER & Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI


ÖZET
İçinde bulunduğumuz yüzyılda, yenilik kavramının küresel anlamdaki değeri giderek artmaktadır. Buna paralel olarak yenilikçilik artık gelişmenin anahtarı ve fark yaratmanın olmazsa olmazı olarak görülmektedir. Özellikle son yıllarda üretilen yenilik miktarındaki hızlı artışla birlikte yeniliklere verilmesi gereken tepki süresinin kısalması, bireysel anlamdaki yenilikçiliğin gerekliliğini daha da hissedilir kılmıştır. Yenilikçi bireylere duyulan bu gereksinim, genel anlamda eğitimcilere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Araştırma, teknoloji lideri konumundaki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğretmen adaylarının yenilikçiliğin önünde engel olarak algıladıkları durumların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türkiye genelindeki 26 üniversitenin BÖTE bölümünde öğrenim gören 777 dördüncü sınıf öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının en çok kurumsal boyuttaki durumları yenilikçiliğe ilişkin engel olarak gördüğü ve eğitim kurumlarındaki öğretim sürecinin niteliğiyle ilgili durumları teknolojik altyapı ve kurum kültürüne göre daha çok engel olarak algıladığı belirlenmiştir.


ABSTRACT
In the new millennium, the value of innovation increases in global scale and innovation is regarded as the key to development and a pivotal element of making a difference. With the significant increase in the number of technological innovations in recent years, resulting in shorter times for adoption of innovations, individual innovativeness became a necessity, thus giving responsibility to educators generally. This research was conducted with the intent of the detection of perceived barriers to innovativeness by pre-service teachers as technology leaders. The research was conducted with 777 fourth-grade students studying in the Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) departments of 26 public universities in Turkey. As a result of the research, it was found out that pre-service teachers see institutional factors as the greatest barrier to innovativeness and regard the process of learning in educational institutions as more of a barrier than technological infrastructure and corporation culture.


ANAHTAR KELİMELER: Yenilikçilik, engel, yenilikçilik kategorileri, yüksek eğitim


KEYWORDS: Innovativeness, barriers, adopter groups, higher education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education