İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişime ve Lisans Eğitimine Yönelik Görüşleri


English Trainees’ Opinions on Professional Development and Pre-Service Education


Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL & Yrd. Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türk eğitim sistemine bağlı okullarda görev alacak İngilizce öğretmen adaylarının almakta oldukları lisans eğitimine ilişkin görüşlerini saptamak ve göreve başladıktan sonra mesleki açıdan kendilerini nasıl geliştireceklerini belirleyip elde edilen bulgular ışığında öneriler geliştirmektir. Bu çalışmaya, İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 214 öğrenci katılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Mesleki Gelişime ve Lisans Eğitimine Yönelik görüş anketi kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılara, mesleki açıdan kendilerini nasıl geliştirmeyi düşündüklerine ve aldıkları lisans eğitimine yönelik görüşlerini almak üzere iki açık uçlu soru sorulmuştur. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlardan temalar oluşturulmuştur. Verilerin analizinde yüzde ve frekans hesaplamaları kullanılmıştır. Araştırma sonunda, adayların bilgilerini sınayan merkezi sınavlara girme isteğinde oldukları, staj süresinin yeterli fakat içeriğinin yetersiz görüldüğü, hizmet içi eğitim almaya istekli oldukları, lisansüstü eğitime önem verdikleri, kedilerinden daha deneyimli meslektaşlarıyla bilgi alışverişi istedikleri, akran değerlendirmesi konusuna olumlu baktıkları yönünde görüşler bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of the present study is twofold; it finds out Turkish EFL teacher trainees’ opinions and perceptions of their pre-service education, and explores how the trainees will improve themselves and catch up the latest development once they become teachers. Additionally, the participants were asked two open-ended questions which also explores their opinions on the same topic. The emerging themes of these questions were categorized. Descriptive statistics was used to analyse the data. The subjects of the study include 214 EFL teacher trainees. The data was collected through a survey developed by the researchers. The results shows that the trainees are apt to confer with their experienced colleagues, have peer observation, attend teacher training seminars and take a central exam to examine their knowledge of profession and keep them up-to-date. Also, the trainees asserted that they are happy with the length of the teaching practice but not with the content.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizce öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği.


KEYWORDS: English teacher trainees, teaching as a profession.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education