İşlemsel Uzaklık Ölçeğinin Uyarlama Çalışması


The Adaptation Study of Transactional Distance Scale


Ramazan YILMAZ & Hafize KESER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Zhang (2003) tarafından geliştirilen İşlemsel Uzaklık Ölçeğini Türk kültürüne uyarlamak ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini gerçekleştirmektir. Araştırmaya Amasya, Anadolu, Bartın ve Maltepe Üniversitesilerinde uzaktan eğitim yoluyla ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim gören 357 üniversite öğrencisi katılmıştır. Uyarlama sürecinde öncelikle ölçeğin dil eşdeğerliği incelenmiş ve dil eşdeğerliğine sahip olduğu görüldükten sonra geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi ile uyarlanan ölçeğin yapı geçerliği incelenmiş ve orijinal formla uyumlu olduğu görülmüştür. Ardından aracın güvenilirliğine ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ile düzeltilmiş madde-toplam korelâsyonu hesaplanmış ve t testi kullanılarak üst %27’lik ile alt %27’lik grupların madde ortalamaları arasındaki farkların anlamlılığı incelenmiştir. Yapılan analiz sonuçları uyarlanan ölçeğin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu, faktörlerin Cronbach alfa katsayılarının .76 ile .95 arasında değiştiğini göstermektedir. Türkçe forma ilişkin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise .92 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin, çevrimiçi ortamlarda işlemsel uzaklık algısının ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to adapt the Transactional Distance Scale developed by Zhang (2003) to Turkish culture and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 357 university students of Distance Education Programmes from Amasya, Anadolu, Bartın and Maltepe University. In the first phase, linguistic equivalence of the scale was analyzed and psychometric properties were examined after the first phase was confirmed. The construct validity of the scale was analyzed through confirmatory analyses and these analyses demonstrated that this version was in accordance with the original form. With regard to the reliability of the scale, Cronbach alpha internal consistency coefficient, corrected item-total correlations were measured and t tests between means of upper 27% and lower 27% points were used, as well. Results of these analyses prove that the fit indexes of the adapted scale are at an acceptable degree and Cronbach alpha coefficients vary between 0.76 and 0.95. Cronbach alpha internal consistency coefficient of the Turkish version of the scale was calculated as 0.92. According to these results, this scale can be assessed as a valid and reliable measurement tool.


ANAHTAR KELİMELER: uzaktan eğitim, işlemsel uzaklık, geçerlilik, güvenilirlik


KEYWORDS: distance education, transactional distance, validity, reliability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education