Dramanın Farklı Yaş Gruplarındaki Çocukların Yaratıcı Hayal Güçleri Üzerindeki Etkisi


The Effect of Drama on the Creative Imagination of Children in Different Age Groups


Dr. Aysun GÜNDOĞAN, Prof. Dr. Meziyet ARI & Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN


ÖZET
Hayal gücü, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması için gereklidir. Uygun eğitim programları, özellikle de uygun etkinliklerin yer aldığı drama programları aracılığıyla yaratıcı hayal gücü geliştirilebilir. Bu makale, farklı yaş gruplarındaki çocukların yaratıcı hayal güçleri üzerinde dramanın etkisinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın deney grubunu bir ilköğretim okulundan 60 çocuk (10 yaş grubundan 30, 13 yaş grubundan 30) oluştururken, kontrol grubunu çocukların birbirinden etkilenmemeleri için sosyo-ekonomik olarak eş düşünülen başka bir ilköğretim okulundan 60 çocuk (10 yaş grubundan 30, 13 yaş grubundan 30) oluşturmaktadır. Drama programı, her iki yaş grubundaki deney grubuna ayrı ayrı haftada dört saat toplam 48 saat uygulanmış, kontrol grubuna uygulanmamıştır. Ölçme aracı olarak Kujawski Yaratıcı Hayal Gücü Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemli t testi ve eşleştirilmiş gruplar için t testi kullanılmıştır. Drama öncesi ve sonrası uygulanan yaratıcı hayal gücü test sonuçlarına göre, drama programının çocukların yaratıcı hayal güçlerinin gelişiminde olumlu bir etkisi vardır. Dramanın farklı yaş gruplarına göre etkisi incelendiğinde, hazırlanan drama programı 13 yaş çocuklarına göre 10 yaş çocuklarında daha fazla etkilidir.


ABSTRACT
Imagination is necessary for creative ideas to emerge. The creative imagination can be developed by suitable education programs especially by drama programs with suitable activities. This article presents findings on whether the effect of drama on the creative imagination of children in different age groups differentiate or not. The experiment group of this research is comprised of 60 children (30 from the age group of 10, 30 from the age group of 13) from a regular primary school and the control group is comprised of 60 children (30 from the age group of 10, 30 from the age group of 13) from another primary school both with the equal socio-economic background in order to avoid children effect each other. The drama program was implemented to the experiment group of both age groups separately as 48 hours in a week. However, this program was not implemented to the control group. The Kujawski Creative Imagination Test was used as the measurement instrument. For analysis of the data, the independent samples t test and paired samples t test were utilized. From the results of the creative imagination test applied before and after the drama, it was shown that a drama program has a positive effect on development of the creative imagination of children. When the effects of drama in different age groups is examined, the prepared drama program is more effective on 10 year old children than 13 year old children.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcı Hayal Gücü, Drama, Farklı Yaş Grupları


KEYWORDS: Creative Imagination, Drama, Different Age Groups

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education