Psikolojik Danışman Adaylarının İçerik Yansıtma ve Duygu Yansıtma Becerilerine İlişkin Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi


The Examination of Competency Level of Counselor Trainees in Reflection of Content and Reflection of Feeling Skills


Betül MEYDAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının etkili ve etkisiz içerik ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etmelerine yönelik yeterlik düzeylerini belirlemek ve söz konusu becerilere ilişkin bir ders alma, bireyle psikolojik danışma uygulaması yapma ve süpervizyon alma durumlarına göre yeterlik düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Katılımcılar 809 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Veriler, Psikolojik Danışma Beceri Ayırt Etme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır. Bulgular, öğrencilerin etkili ve etkisiz içerik ve duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterliklerinin “orta düzeyde” olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin uygulama öncesindeki bir dersi almalarına göre etkili ve etkisiz içerik yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterlikleri anlamlı düzeyde fark göstermiştir. Öğrencilerin bireyle psikolojik danışma uygulaması yapmalarına ve süpervizyon almalarına göre yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterlikleri anlamlı düzeyde fark göstermiştir. Ancak, öğrencilerin uygulama öncesinde bir dersi almış olmalarına göre etkili ve etkisiz duygu yansıtma becerilerini ayırt etme düzeylerine ilişkin yeterlikleri anlamlı düzeyde fark göstermemiştir. Araştırma bulguları, psikolojik becerileri eğitimi ışığında tartışılmış ve gelecek araştırmalara ilişkin öneriler geliştirilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of the study was to determine the competence of counselor trainees in discriminating effective and ineffective reflection of content and reflection of feeling skills and whether those vary with respect to take pre-practicum, practicum, and supervision courses. Participants were 809 counselor trainees. Data were collected by using Microcounseling Skill Discrimination Scale and Demographic Information Form. Results showed that students were moderately competent for discriminating effective and ineffective reflection of content and feeling skills. There was a significant difference in reflection of content skill between students who had taken a pre-practicum course and those who had not this course. There was a significant difference in reflection skills between students who had taken a practicum and supervision courses and those who had not these courses. However, competence in discriminating effective and ineffective reflection of feeling skill did not differ significantly whether or not counselor trainees had taken a pre-practicum course. The results were discussed in the light of counseling skills training literature and some suggestions were proposed regarding future studies.


ANAHTAR KELİMELER: içerik yansıtma, duygu yansıtma, psikolojik danışma becerileri, psikolojik danışman eğitimi.


KEYWORDS: reflection of content, reflection of feeling, counseling skills, counselor education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education