Üniversite Öğrencilerin Öz Saygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


Investigation of Undergraduate Student’s Self-Esteem Levels in Terms of Some Variables


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜL


ÖZET
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin öz saygı düzeylerinin onların cinsiyet, öğretim türü, yaş ve fakülte türlerine göre farklılık gösterip göstermediği eğitim yönetimi açısından incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak Kendine Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Üniversitede öğrenim gören 6443 öğrenciden veri elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet bakımından kadın öğrenciler lehine, öğretim türü bakımından II. öğretim öğrencileri lehine öz saygı düzeyi yüksek bulunmuştur. Yaş düzeylerinin karşılaştırılmasında yüksek yaş grubuna mensup öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.


ABSTRACT
In this research, it has been examined that whether the self-esteem degree of university students differ according to some variables. Self-Esteem Scale has been used as data collection tool. Data was obtained from 6443 subjects. Result of the analysis made, self-esteem degree has been found high in favor of female students in terms of gender, and in favor of evening program students in terms of education type. In the comparison of age levels, significant differences were found in favor of older students..


ANAHTAR KELİMELER: Öz saygı, öz saygı düzeyi, üniversite öğrencileri.


KEYWORDS: Self-esteem, self-esteem degree, university students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education