5-6 Yaş Çocuklarının Sayı Kavramı Becerilerinin Ebeveyn ve Öğretmen Değişkenleri Açısından İncelenmesi


Investigating 5-6 Years Old Children’s Number Concept Skills In Terms Of Parent And Teacher Variables


Öğretmen Nafiye GÜLEÇ & Doç. Dr. Asiye İVRENDİ


ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı, ailelerin çocuklarıyla yaptıkları matematik etkinliklerinin, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sınıf içinde matematik etkinliklerine yer verme durumları, okul öncesi dönem matematiğine karşı tutumları ve öğretmen-çocuk ilişkilerinin 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı becerilerini yordama gücünü incelemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, resmi anaokullarına, ilkokul ve ortaokullara bağlı anasınıflarına devam eden 199 çocuk, bu çocukların ebeveyni (199 ebeveyn) ve 100 öğretmenden oluşmaktadır. Çoklu regresyon analizi bulgularına göre, çocukların sayı kavramı becerilerini anlamlı bir şekilde yordayan değişkenler yordama gücüne göre; ailelerin matematik içeriği ile ilgili etkinlikler yapmaları, öğretmenlerin matematik etkinliklerine yer verme durumu, öğrenci-öğretmen arasında yaşanan çatışma ve öğretmenlerin erken matematik eğitimi ortamına ilişkin tutumları değişkenlerinin olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bulguları alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.


ABSTRACT
The main objective of this study was to examine whether parents’ home-based mathematics activities, early childhood teachers’ mathematics activities, their attitudes towards early childhood mathematics, and teacher-child relationships predict 5-6 years of children’s number concept skills. The sample of this study, which used survey and quantitative methods, consisted of 199 children who were enrolled in preschools and kindergartens located in elementary and middle schools in the centre of Denizli, their parents, and 100 teachers. According to the results of stepwise multiple regression analysis, it was determined that significant predictors of children’s number concept skills were respectively; parents’ activities related to mathematics content, preschool teachers’ mathematics activities in the classroom, conflict between teacher and child, and teachers’ attitudes towards early mathematics education environment. The findings were discussed and suggestions were made.


ANAHTAR KELİMELER: Sayı kavramı, öğretmen-çocuk ilişkileri, öğretmen tutumları, ebeveynlerin matematik etkinlikleri.


KEYWORDS: Number concept skills, teacher-child relationships, teacher attitudes, parents’ mathematics activities.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education