Performansa Dayalı Tekniklerle Yürütülen Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Başarı Amaç Oryantasyonlarına Etkisi


The Effects of Formative Assessment Process via Performance-Based Techniques on Student’s Achievement Goal-Orientations


Yrd.Doç.Dr. Serkan BULDUR & Prof.Dr. Alev DOĞAN


ÖZET
Bu çalışmada performansa dayalı tekniklerle yürütülen biçimlendirmeye yönelik değerlendirme sürecinin, öğrencilerin benimsedikleri başarı amaç oryantasyonları üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem esas alınmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde deney, plasebo ve kontrol gruplu ön test son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nitel bölümünde ise durum çalışması esas alınmıştır. Deneysel desenin çalışma grubunu 80 [Deney (n=26), Plasebo (n=27) ve Kontrol (n=27)] 7. sınıf öğrencisi oluştururken, durum çalışmasının çalışma grubunu ise deney grubunda yer alan dokuz öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın nicel boyutunda veriler “Hedef Yönelimi Ölçeği” ile toplanırken nitel boyutunda ise görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde; “ANCOVA”,“Bağımlı Örneklem t-testi” ve “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” kullanılırken, nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz ve kategorisel içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda performansa dayalı tekniklerle yürütülen biçimlendirmeye yönelik değerlendirme sürecinin öğrencilerin benimsedikleri başarı amaç oryantasyonları üzerinde kısmen etkili olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This study aims to analyze the effects of the formative assessment process that is carried out by the usage of performance-based assessment techniques on students’ achievement goal orientations. Mixed method has been used for this aim. In the quantitative part of the research; experimental -placebo- control group, pre-test and post-test with quasi-experimental design have been used. In the qualitative part of the study, case study has been the basic part. While study group of the experimental design [Experimental (n=26), Placebo (n=27) and Control (n=27)] consists of 80 Seventh grade students, study group of the case study consists of nine students and a teacher that has been the part of the practice. Qualitative data of the research has been collected with interview form. While “ANCOVA”, “Paired Sample t-Test" and "Wilcoxon Signed-Rank Test" have been used in the analysis of quantitative data, descriptive analysis and categorical content analysis techniques have been used in the analysis of qualitative data. It has been confirmed that formative assessment process that has been carried out with performance based assessment techniques has been partially effective on achievement goal orientations of the students.


ANAHTAR KELİMELER: Biçimlendirmeye yönelik değerlendirme, sınıf-içi değerlendirme ortamı, başarı amaç oryantasyonu, performansa dayalı ölçme ve değerlendirme


KEYWORDS: Formative assessment, performance based assessment, classroom assessment environment, achievement goal orientation.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education