Eğim Kavramının Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımı Altında Matematikleştirilme Süreci


Students’ Mathematization Process of the Concept of Slope within the Realistic Mathematics Education


Ömer DENİZ & Doç. Dr. Tangül UYGUR-KABAEL


ÖZET
Bu çalışmada Gerçekçi Matematik Eğitimine dayalı olarak desenlenen öğretim sürecinde sekizinci sınıf öğrencilerinin eğim kavramını matematikleştirme süreçlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel olarak desenlenmiş araştırmanın katılımcıları, ön koşul bilgilere yönelik olarak hazırlanan açık uçlu testin sonuçlarına göre amaçlı örneklem yolu ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri, açık uçlu test, araştırmacı günlüğü, bireysel ve grup çalışma kâğıtları ile katılımcılarla öğretim boyunca birebir gerçekleştirilen üçer klinik görüşmeden elde edilmiştir. Öğretim sürecinde eğimin günlük yaşamdaki fiziksel yorumundan yola çıkılarak bir oran olarak anlamlandırılmasında, aynı doğrusal görsel üzerinde eğimin alınan noktaya göre değişmezliği ile yükseklik ve yatay mesafe arasında keşfedilmesi beklenen sabit oran arasında ilişki kurulmasının kritik rol oynadığı görülmüştür. Eğimin geometrik oran temsilinin koordinat düzleminde yansıtılması yoluyla aynı zamanda cebirsel bir oran oluşunun öğrenciler tarafından keşfedilmesi temsiller arası anlamlı geçişlerde matematikleştirmenin önemini ortaya koymuştur. Ayrıca dik üçgen modelinin duruma özgü bir formdan fiziksel olarak ortaya konulma gereği duyulmayan bilişsel bir araç olarak gelişimi açıkça görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze eight grade students’ mathematizing processes of the concept of slope in light of the teaching process designed based on RME. Participants of this qualitatively designed study were chosen via purposeful sampling in accordance with results of an open-ended test intended for prerequisite information at hand. Survey data was acquired from open-ended test, researcher log, individual and group study papers and clinical interviews. During the teaching process, where slope is made sense as a ratio, it was observed that associating a relationship between the constancy of slope to the base point on the same linear visual and the fixed ratio expected between the height and horizontal distance played a critical role. Likewise, the progress of right triangle model as a cognitive tool in a situation specific form, not required to be put out in a physical form, can be observed clearly as well.


ANAHTAR KELİMELER: Eğim, Matematikleştirme, Gerçekçi Matematik Eğitimi


KEYWORDS: Slope, Mathematization, Realistic Mathematics Education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education