Çocuklar İçin Hazırlanmış Biyografik Eserler Üzerine Bir İçerik Analizi


A Content Analysis on the Biographical Books Prepared for Children


Yrd. Doç. Dr. Hakan DEDEOĞLU , Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUSOY & Eğt. Uzm. Mustafa ALICI


ÖZET
Biyografik eserlerin zengin çeşitlilikleri ve değişik yaş gruplarına hitap etmelerine rağmen, bu kitapların kütüphane raflarında beklediği ve rehberlik yapılmadığı sürece çocukların bu kitaplara nadiren ulaştıkları ve ulaşmak istediklerinde de yeterince bilgi birikimi ve deneyime sahip olmadıkları için biyografik eserlerden yararlanmada yetersiz kaldıkları gözlemlenmektedir. Bu çalışmada Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 241öğretmen adayı tarafından çocuk edebiyatı dersinde okunmak üzere seçilen ve ilköğretim öğrencilerine hitap ettiği varsayılan 72 biyografik figürü içeren 113 kitap örneği incelenmiştir. Çalışmada toplanan verilerin 241 öğretmen adayının okuma tercihlerine dayandığı düşünülürse, elde edilen verilerden bir genelleme yapılamamasına karşın, eğitsel amaçlı ve biyografilerin ilkokul ve ortaokullarda kullanımına ilişkin birçok yorum getirilebilir. İncelenen 72 figürün 42’sinin Türk, 30’unun yabancı olması, okuyucunun yerli olduğu kadar yabancı kişiler hakkında da biyografik eser bulabileceğini göstermektedir. İnceleme amacıyla seçilen kişilerin meslek ve öne çıkan özellikleri göz önüne alındığında en fazla yazar-şair-ozan-sanatçı grubu yer almakta (27 figür) ve bunu bilim adamı (15 figür) ile devlet adamı (11 figür) grubu takip etmektedir.


ABSTRACT
Biographical works of art appeal to the rich diversity and different age groups. Even though these books are on the shelves of a library, children need guidance to use and read biographical books, because they rarely reach the books, and show lack of experience and knowledge in using the books. In this study, 241 subjects selected among the teacher candidates registered to children’s literature course. The subjects read 113 different books that contain 72 biographical figures. The study is based on the data collected from 241 teacher candidates considering their reading preferences so that generalization of the data may not be possible, but there is a chance of making many comments for the use of biographical books in elementary schools for educational purposes. 42 of the 72 surveyed figures are from Turkish descent and 30 figures are from foreign descent means that the reader can find biographical works on the local as well as foreign life entities. Given their profession and the most prominent features, writer, poet and artist groups, (27 figures) are the mostly presented figures in selected biographical materials for the research, and scientists (15 figures) and statesman (11 figures) are the second and third, respectively.


ANAHTAR KELİMELER: Biyografiler, çocuk edebiyatı, öğretmen eğitimi, içerik analizi


KEYWORDS: Biographies, children’s literature, teacher education, content analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education