Üniversite Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri


Writing Skills of University Students on Argumentative Text


Doç. Dr. Eyyup COŞKUN & Arş. Gör. Esra Nur TİRYAKİ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin tartışmacı metin yazma becerilerini belirlemektir. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesinin üç fakültesinde öğrenim gören 363 birinci sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tartışmacı Metin Yazma Formu” ve “Tartışmacı Metin Birimleri Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılmıştır. Öğrencilerin tartışmacı metin birimlerine ilişkin başarı ortalaması şu şekildedir: Veri biriminde % 34.0, iddia biriminde % 70.5, karşı iddia biriminde % 26.5 ve sonuç biriminde % 65.2’dir. Öğrencilerin tartışmacı metinlerinde destek gerekçesi kullanma ortalaması 1.31 iken çürütme gerekçesi kullanma ortalaması 0.32’dir. İşlevsiz metin birimlerini kullanma ortalaması ise metin başına 0.22’dir. Çalışmada tartışmacı metin yazmada sözel ve eşit ağırlıklı alandaki öğrencilerin fen bilimleri alanındaki öğrencilere göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the argumentative text writing skills of university students. The research was applied on 363 first grade students who study in three faculties of Mustafa Kemal University. In the study, “Argumentative Text Writing Form’’ and ‘’Argumentative Text Elements Rubric‘’ developed by researchers were used as tool for collecting data. The achievement average of students regarding the argumentative text elements is like this: % 34.0 in data element, % 70.5 in claim element, % 26.5 in counter claim element and % 65.2 in result element. While the average of students’ using the support reason in argumentative texts is 1.31, the average of using the refuting reason is 0.32. The average of using nonfunctional text elements per text is 0.22. In the study, it was determined that the students, who study verbal and equal weight subjects, succeeded more than the students who study life sciences.


ANAHTAR KELİMELER: Tartışmacı metin, metin yapısı, yazma becerisi, üniversite öğrencileri.


KEYWORDS: Argumentative text, text structure, writing skill, university students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education