Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki


The Relationship Between Teachers’ Organizational Justice Perception and Organizational Commitment


Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN & Öğr. Emel ERTÜRK


ÖZET
İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenlerin örgütsel adalet algısıyla örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada öğretmenlerin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarının, yüksek düzeyde olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca öğretmenlerin okula ve çalışma grubuna adanmışlıklarının yüksek; öğretim işlerine ve öğretmenlik mesleğine adanmışlıklarının ise çok yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Son olarak, öğretmenlerin dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algıları ile okula adanmışlıkları arasında orta düzeyde; öğretim işlerine, öğretmenlik mesleğine ve çalışma grubuna adanmışlıkları arasında ise düşük düzeyde, olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
This research aims to determine the relationship between organizational justice and teachers’ perceptions of organizational commitment in primary and secondary schools. The results obtained from the research are: Teachers’ distributive, procedural and interactional justice perceptions are high. Moreover Teachers’ commitment to school and workgroup is high, and their commitment to educational works and teaching profession is very high. In addition, there is a mid-level meaningful and positive relationship between teachers’ distributive, procedural, interactional justice perception and their commitment to school. Finally, there is a low-level meaningful and positive relationship between teachers’ distributive, procedural, interactional justice perception and their commitment to educational works, teaching profession and workgroup.


ANAHTAR KELİMELER: Örgütsel adalet, örgütsel adanmışlık, öğretmen, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu.


KEYWORDS: Organizational justice, organizational commitment, teacher, primary school, secondary school.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education