Matematik Dersine İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Günlüklerinin Etkisinin İncelenmesi


An Investigation of the Effect of Learning Logs on Remedying Students’ Misconceptions Concerning Mathematics Lesson


Öğr. Nezir AYYILDIZ & Yrd. Doç. Dr. Sertel ALTUN


ÖZET
Araştırmanın amacı, Matematik dersinde karşılaşılan kavram yanılgılarının giderilmesinde öğrenme günlüklerinin etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmada deneysel modellerden ön test- son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı ilköğretim okulu 6. sınıfa devam eden toplam 78 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış “İki Aşamalı Açık Uçlu Kavram Yanılgılarını Belirleme Ölçeği kontrol ve deney gruplarına ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler ile kovaryans analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrenme günlüklerinin öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermede olumlu yönde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca deney grubuna uygulanan öğrenme günlüklerinin, kız öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermede, erkek öğrencilere göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The purpose of the studywas to investigate the effect of learning logs on overcoming students’ misconceptions in Maths classes. In the study, pre-test post-test control group design wasused. Participants of the study consisted of 78 6th grade students in 2009-2010 academic year. Data of the research were collected through a Two-phasedOpen Ended Scale for identifying misconceptions.The scale was developed by the researcher and validity and reliability analyses were carried out accordingly. Later, the scale was implemented as pre-test and post-testto the control and experimental groups. Gathered data were analyzed using Covariance analysis method. Findings of the research have shown that the application of learning logs hasa positive effect on remedying students’ misconceptions. It has also been found out that learning logs have been more effective to reduce female students’ misconceptions when compared to those of male students’.


ANAHTAR KELİMELER: Öğrenme günlükleri, kavram, kavram yanılgısı


KEYWORDS: Learning logs, concept, misconception

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education