Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Validity and Reliability of the Turkish Version of the Motivation Scale on Teaching Profession and Field Choice


Doç. Dr. Esin ATAV & Yrd. Doç. Dr. Bahattin Deniz ALTUNOĞLU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği’nin (MASMÖ, Mayr 1998) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktır. Ölçeğin yapı geçerliliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Polikorik korelasyonlar matrisi ile açımlayıcı faktör analizi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 216 öğretmen adayından elde edilen veri ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ölçeğin orijinal ölçekle uyumlu olarak 4 faktörlü bir yapıda olduğu ve alt boyutlarda Cronbach alfa güvenirlik katsayısının 0,85 ile 0,73 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ortaya çıkan faktör yapısı 371 kişilik yine öğretmen adayı olan farklı bir grupla doğrulayıcı faktör analizi yardımı ile test edilmiş ve ölçeğin Türkçe formunun 4 faktörden oluşan yapısı bu analiz ile doğrulanmıştır. Buna göre İçsel Alan Seçimi, Dışsal Alan Seçimi, İçsel Meslek Seçimi ve Dışsal Meslek Seçimi boyutlarından oluşan motivasyon ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to examine the reliability and validity of the Turkish version of motivation on profession and field choice scale (Mayr 1998). Construct validity of the scale was analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis was carried out using the data obtained from 216 pre-service teachers attending to Hacettepe University, Faculty of Education. The findings reveal that the scale has four-factor construction in parallel to its original and that its Cronbach alpha reliability coefficients of subscales vary between 0,85 and 0,73. The factor structure of the scale found was tested with a confirmatory factor analysis based on the data obtained from another sample including 371 pre-service teachers. The findings of the analysis confirmed the four-factor structure of the scale. Therefore, the Turkish version of the scale that has four dimensions of intrinsic and extrinsic field choice, and intrinsic and extrinsic profession choice is valid and reliable.


ANAHTAR KELİMELER: Motivasyon ölçeği, meslek seçimi, alan seçimi, geçerlik, güvenirlik, öğretmen adayı.


KEYWORDS: Motivation scale, teaching profession, field choice, validity, reliability, pre-service teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education