Öğretmenlik Deneyimi Dersi Sırasında Uygulama Öğretmeni ve Öğretim Elemanlarının Danışmanlık Becerilerini Geliştirmek İçin Klinik Danışmanlık Modeli


Clinical Supervision Model to Improve Supervisory Skills of Cooperating Teachers and University Supervisors during Teaching Practice


Dr. Esim GÜRSOY, Dr. Nermin BULUNUZ, Dr. Sehnaz BALTACI GOKTALAY, Dr. Mızrap BULUNUZ, Dr. John KESNER & Dr. Umut SALİHOĞLU


ÖZET
1997 yılında Eğitim Fakültelerinin programlarının yenilenmesinden sonra yapılan araĢtırmalar okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin uygulamalarında bazı problemler olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu problemler özellikle, alınan dönütün kalitesi, sıklığı, ne tür dönüt verildiği (sözlü/yazılı),uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanın ihtiyaç duyduğu eğitimin eksikliği, gözlem sayılarının ve dönüt vermek için fırsatların yetersizliği ile ilgilidir. Bu çalıĢma, amacı öğretmen adaylarının temel öğretmenlik becerilerini eğitim fakültelerindeyken geliĢtirmek olan bir TÜBĠTAK-Evrena projesinin öncül sonuçlarını sunmaktadır. Proje “Klinik DanıĢmanlık Modeli”ni (KDM) çözüm olarak önermektedir. Uygulama Öğretmenlerinin ve Uygulama Öğretim Elemanlarının danıĢmanlık becerilerini geliĢtirmek için onlara KDM hakkında bir eğitim verilmiĢtir. ÇalıĢma, bu eğitimin danıĢmanlık becerilerine, verilen dönütlere, iletiĢim becerilerine ve profesyonel davranıĢa (dakiklik, uygun giyim, v.b)etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Veriler Uygulama Öğretmenlerinden ve Öğretmen Adaylarından anket ve görüĢmeler yoluyla toplanmıĢtır. Sonuçlar KDM eğitimi alan ve almayan Uygulama Öğretim Elemanları arasında istatistiksel farklar olduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmen Adayları ve Uygulama Öğretmenleri KDM eğitimi alan Uygulama Öğretim Elemanları hakkında daha olumlu görüĢ bildirmiĢlerdir. Bulgular KDM tekniklerinin danıĢmanlık becerilerini geliĢtirebileceği yönündedir.


ABSTRACT
Despite the renovation of the curriculum in education faculties in 1997, research has revealed some problems in School Experience and Teaching Practice courses. Specifically, problems were related to the quality, frequency, and type of feedback received (oral/written), lack of training for cooperating teachers and supervisors, an inadequate number of observations, and a lack of opportunities for feedback. This paper reports the preliminary results of a TUBITAK-Evrena project to help teacher trainees develop basic teaching skills while they are continuing their education in the education faculties. The project uses a “Clinical Supervision Model” (CSM) as a solution. To improve the quality of supervisory skills of cooperating teachers and university supervisors, the project researchers provided training to university supervisors and cooperating teachers about the CSM. The present research assesses the effectiveness of this training on the quality of supervision, feedback, communication skills, and professional behavior (punctuality, professional attire) of the university supervisors. The data for the study was collected from cooperating teachers and teacher trainees via questionnaires and an interview. Results indicated that there are statistically significant differences between supervisors who took CSM training and those who did not receive training. Teacher trainees and cooperating teachers had more positive opinions of CSM-trained supervisors. These results suggest that CSM techniques can increase the quality of supervisory skills.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmelik uygulaması, öğretmen adayı, danışmanlık, klinik danışmanlık modeli


KEYWORDS: Teaching Practice, Teacher Trainee, Supervision, Clinical Supervision Model.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education