Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirilmesi


The Development of Belief Scale about Using Origami in Mathematics Education


Arş. Gör. Okan ARSLAN, Doç. Dr. Mine IŞIKSAL-BOSTAN & Yrd. Doç. Dr. Elvan ŞAHİN


ÖZET
Bu çalışma ile öğretmen adaylarının origaminin matematik eğitiminde kullanılmasına ilişkin inançlarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 27 maddeli 6’lı Likert tipindeki Matematik Eğitiminde Origami İnanç Ölçeği’nin, origami ile ilgili ders tecrübesi olan 143 ilköğretim matematik öğretmen adayına uygulanması sonucu elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre bir madde silinmiş ve bazı maddeler üzerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikler sonucunda 26 maddeden oluşan Matematik Eğitiminde Origami İnanç Ölçeği için, 19 maddeden oluşan matematik eğitiminde origaminin faydaları ve 7 maddeden oluşan matematik eğitiminde origami kullanılmasının sınırlılıkları boyutları şeklinde iki faktörlü yapı ortaya çıkmıştır. Ölçek daha sonra 299 ilköğretim matematik öğretmen adayına uygulanarak, elde edilen verilerin doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile önerilen faktör modeli, doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. RMSEA değeri 0.091, CFI ile GFI değerleri ise 0.90 olarak hesaplanmıştır.


ABSTRACT
This study aims to develop valid and reliable scale in order to measure preservice teachers’ beliefs towards using origami in mathematics education. Origami in Mathematics Education Belief Scale which consists of 27 items with 6 point Likert type was administered to 143 preservice elementary mathematics teachers and obtained data was analyzed with exploratory factor analysis. According to analysis results, one item was deleted and some items were revised. After these revisions, the scale consists of 26 items under two dimensions. First dimension is benefits of origami in mathematics education consisting of 19 items and second dimension is limitations of using origami in mathematics education consisting of 7 items. This last version of the scale was administered to 299 preservice elementary mathematics teachers and obtained data was analyzed via confirmatory factor analysis. According to confirmatory factor analysis, RMSEA was calculated as 0.091, CFI and GFI values were calculated as 0.90.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitiminde origami, ölçek geliştirme, öğretmen adaylarının inançları


KEYWORDS: Origami in mathematics education, scale development, beliefs of preservice teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education