Özel Yetenek Sınavlarında AOBP ve YGS Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Dağılımının İncelenmesi


Examining of the Distribution of AOBP and YGS Scores in Placement Scores in Special Ability Exams


Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU & Kübra Dilek TANKIZ


ÖZET
Bu çalışma, özel yetenek gerektiren eğitim programlarında AOBP ve YGS puanlarının yerleştirme puanlarına yansıma durumlarını belirlemek amacı ile tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında, adayların her puan türüne göre sıralamaları ile puanların yerleştirme puanı üzerindeki ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca, alan içi puanlara alan dışı, alan dışı puanlara ise alan içi katsayılar uygulanarak adayların puanları yeniden hesaplanmış ve bu katsayıların puan ve sıralama bağlamında yerleştirmeye nasıl yansıdığı saptanmıştır. Çalışma grubu İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavına başvuran 387 adaydan oluşmaktadır. Veriler, İ.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan alınarak ÖSYM (2010) tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda çözümlenmiştir. Sonuçlar, yerleştirme puanı üzerinde en fazla ağırlığın YGS puanında olduğunu ve yetenek puanları yüksek, YGS puanı düşük bazı adayların sınavı kazanamadıklarını göstermektedir. Ayrıca, alan içi katsayıların yerleştirmeye olumlu yansıdığı, diploma alanlarına göre GSSL mezunu adayların daha başarılı oldukları görülmüştür.


ABSTRACT
This study is aimed to identify the reflection of AOBP and YGS scores to the placement scores in the education programmes requiring personal talent. In the study the rankings of the candidates according to all types of scores and weight of the scores on the placement score are defined. Additionaly, field scores are applied on non-field scores, reversly non-field scores are applied to the field scores and the final score of the candidate is recalculated and the effect of these coefficients to the score and gradings is established. The work group consists of 387 candidates who applied to İnönü University Music Education programme. The data are taken from the IT department of Inönü University and analyzed according to the principles of ÖSYM (2010). The results show that the highest effect is on the YGS score and some candidates with lower YGS scores couldn’t achieved the exam. Additionally, the positive reflections of field coefficients to the placement is determined and candidates graduated form GSSL has been found more successful.


ANAHTAR KELİMELER: Özel yetenek sınavları, YGS, AOBP, ÖYSP, alan katsayıları


KEYWORDS: Special talent exams, YGS, AOBP, ÖYSP, field coefficients

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education