Öğrenci İşlerinde Hizmet Kalitesi Algısı: Kurumsal Bir Deneyim


The Service Quality Perception in Student Affairs: A Single Institutional Experience


Assoc. Prof. Dr. Mustafa Umur TOSUN & Asst. Prof. Dr. Pınar BAŞGÖZE


ÖZET
Üniversite eğitimini destekleyen hizmetlerin (öğrenci işleri birimi gibi) kalitesi tüm dünyada son dönemlerde tartışılmaya başlanmıştır ve bu tartışmaların önemli bir nedeni, söz konusu hizmetlere ilişkin kalite algısının; öğrencilerin tatminleri ile ilişkili olmasıdır. Dolayısıyla, çalışmanın amacı H.Ü. öğrencilerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (ÖİDB) ilişkin olarak genel tatmin düzeylerinin ölçülmesi, bunun yanı sıra öğrencilerin hizmet kalite boyutlarına yönelik algılarını değerlendirmesi, sınıflara göre ve ziyaret sıklıklarına göre öğrencilerin ÖİDB’na ilişkin kalite algılarının ne yönde farklılaştığının saptanması ve bu algılar ile öğrencinin ÖİDB’na ilişkin genel tatmin düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bulunan sonuçlara göre, H.Ü. öğrencilerinin ÖİDB’na ilişkin genel tatmin düzeyleri oldukça düşüktür. Bunun yanı sıra, öğrenciler ÖİDB’na ilişkin olarak SERVQUAL boyutlarından Güvenilirlik boyutunu en kaliteli, Cevap Verebilme boyutunu da en kalitesiz boyut olarak algılamaktadırlar. Bir öğrencinin okuduğu sınıf düzeyi arttıkça, ÖİDB’na ilişkin kalite algıları düşmekte, ziyaret sıklığı azaldıkça kalite algıları artmaktadır. Son olarak, algılanan hizmet kalite boyutlarının tümünün öğrencilerin söz konusu birime ilişkin genel tatmin düzeylerini etkilediği bulunmuştur.


ABSTRACT
The quality perception of the services that support university education (like the student affairs unit) involves a significant discussion when these services are related to the behaviors of the students regarding satisfaction. Therefore, the purpose of this study is to measure the overall satisfaction of H.U. students regarding the Student Affairs Office Directorate (SAOD). It will also evaluate the perception of students regarding the service quality, and to observe the direction in which the quality perception of the students regarding Student Affairs Office Directorate (SAOD) varies. It will be noted how it depends on class levels and visit frequencies and the relation between these perceptions and general satisfaction level of the students regarding the SAOD via the SERVQUAL scale. According to the results, the satisfaction level of H.U. students regarding the SAOD is significantly low. Besides, the students perceive the Reliability dimension among the SERVQUAL dimensions as the highest quality and the Responsiveness dimension as the lowest quality dimension. As the class level of the student goes up, the quality perception of the SAOD goes down and as the number of visits decreases, the quality perception increases. Finally, it is determined that the entirety of the service quality dimensions affects the overall satisfaction level of students regarding the related unit.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenci işleri, hizmet kalitesi, SERVQUAL ölçeği


KEYWORDS: student affair, service quality, SERVQUAL

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education