HİBRİD ÜNİVERSİTE: TÜRKİYE’DE ÖZEL-KAMU İŞBİRLİĞİNE DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI


HYBRID UNIVERSITY: A CASE STUDY OF PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP IN TURKEY


Dr. Sefer YILMAZ


ÖZET
Bu çalışma, Türkiye’de hem devlet tarafından finanse edilen ve hem de özel sektör tarafından desteklenen hibrid bir yüksek öğretim modelinin gelişimini anlamaya yönelik bir girişimdir. Her ne kadar bu tür yapılar dünyada uzun zamandan beri var olsalar da, bir üniversitenin devlet üniversitesi olup aynı zamanda kar amacı gütmeyen hayırsever örgütler tarafından desteklenmesi, Türkiye’de son derece yeni bir olgu. Bu niteliğin, bu üniversitelere hem kamu hem de özel vakıf) üniversite modellerinin faydalarından yararlanma gibi önemli avantajlar sağlayacağı öne sürülmektedir. Ancak halı hazırda, bu tür yeni modelleri yasal bir zemin üzerinde yapılandıracak özel bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu makale, Abdullah GÜL Üniversitesi (AGU) modelinden yola çıkarak bu yeni hibrid /karma modelin nitelik ve avantajlarını ortaya koyduktan sonra, hem kamu hem de özel nitelikler arz eden bu tür hibrid/karma modellerin ortaya çıkabilmesi ve özgürce gelişimi için yasal bir zemine ihtiyaç bulunduğunu öne sürecektir.


ABSTRACT
This study is an attempt to explore the development of a new hybrid model of a both state-funded and private-supported higher education in Turkey. While there have been such kind of structures throughout the world for a long time, this kind of a university being public but at the same time being supported by a philanthropic non-profit organization is quite new in Turkey. This quality is argued to add significant advantages to those universities enabling them to utilize both the public and private models’ benefits. However, there is not yet any specific legislation regulating this kind of models on a statutory basis. This paper, which puts forth the characteristics and advantages of this new hybrid model on the case of Abdullah GUL University (AGU), will present the need for a legal basis on which this kind of hybrid models representing both public and private characteristics will be able to rise and flourish freely.


ANAHTAR KELİMELER: Kamu-özel işbirliği, hayırseverlik, kar amacı gütmeyen örgütler, yükseköğretim, Hibrid Üniversite


KEYWORDS: Public-private partnership, philanthropy, non-profit organizations, higher education, Hybrid University

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education