ÇOCUK EDEBİYATI ALANINDA ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN LİSANS SONRASI ÇALIŞMALAR


AN ANALYSIS ON THE GRADUATE STUDIES ON CHILDREN’S LITERATURE IN UNIVERSITIES


Doç. Dr. Nermin YAZICI


ÖZET
Bu çalışma, edebiyatın gittikçe özerkleşen ve konumu itibariyle farklı bilim dallarının ilgi alanına giren çocuk edebiyatının akademik araştırmalara hangi içerik ve yönelimle konu edildiğini ve bu alandaki araştırmaların eğilimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çocuk edebiyatı kapsamında yapılan akademik çalışmaların içeriğini ve yönelimini betimlemeyi hedefleyen çalışma, alanın yeterince çalışılmamış alanlarına da işaret ederek yeni akademik çalışmalar için de veri sağlayacaktır. Henüz bağımsız bir anabilim dalı haline gelmemiş çocuk edebiyatı alanında yapılacak çalışmalara kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi, alanın, güçlü ve zayıf yönlerinin görülmesi açısından önemlidir. Çalışmanın evreni YÖK Ulusal Tez Veritabanı kullanılarak oluşturulmuş ve evrende yer alan tezler nitelik ve içerikleri açısından incelenmiş, inceleme sonuçları yorumlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma betimleyici bir çalışmadır.


ABSTRACT
Children’s literature is a relatively new subject to Turkish academia and has been studied by a variety of academic fields. This research aims to determine academic trends of Children’s literature studies. To do this, master’s theses and doctoral dissertations cataloged in The Council of Higher Education’s National Theses Database were analyzed in different aspects. The results from these theses elaborated on. Analyzing children’s literature studies with a comprehensive aspect will let new academic studies to focus on inadequately focused areas.


ANAHTAR KELİMELER: Çocuk edebiyatı, genç edebiyatı, akademik çalışmalar, akademik çalışmalar


KEYWORDS: Child literature, children’s literature, adolescent literature, academic studies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education