İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SUNUM BİÇİMLERİNE GÖRE MATEMATİKSEL ÖRÜNTÜLERİ ALGILAYIŞLARI


THE ELEMENTARY STUDENTS’ PERCEPTIONS OF MATHEMATICAL PATTERNS ACCORDING TO PRESENTATION FORMS


Yrd. Doç. Dr. Hakan YAMAN & Prof. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin örüntü sunum biçimlerine göre matematiksel örüntüleri algılayışları ve performanslarının belirlenmesidir. Uygulama Ankara şehir merkezindeki sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan iki ilköğretim okulundaki 317 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin toplanması için, araştırmacı tarafından “Matematiksel Örüntü Başarı Testi” adı altında 12 soruluk bir test geliştirilmiştir. Geliştirilen testin güvenirlik katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin sınıf seviyeleri açısından örüntülerin sunum biçimlerine göre matematiksel örüntüler ile ilgili performansları arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. “Matematiksel Örüntü Başarı Testi”nde, öğrenciler en yüksek puanı “Tablo” biçiminde sunulan örüntü sorularında almışlardır. Diğer sunum biçimlerinde de puan sıralamasının “Şekil”, “Sözel Problem” ve “Sayı Dizisi” biçiminde devam ettiği görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the performances of elementary 3, 4, 5, 6 and 7th grade level students on mathematical patterns according to presentation forms. The implementation was carried out to 317 students from two elementary schools that were middle socioeconomic level in Ankara city center. The data were collected through 12-item test -called as Mathematical Pattern Achievement Test- developed by the researcher. The reliability coefficient was found as 0, 88. As a result of this study, it was found that there are significant differences between students’ performances according to presentation forms of mathematical pattern in terms of grade levels. Students received the highest score from pattern questions presented in the table format in the “Mathematical Pattern Achievement Test”. It was found that the other pattern presentation forms were ranked as respectively “Figural”, “Word Problem” and “Numeric Sequence”.


ANAHTAR KELİMELER: Örüntü, genelleme, örüntü sunum biçimleri.


KEYWORDS: Pattern, generalization, pattern presentation formats

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education