GÖRSELLİĞİN GÜCÜ: ALMANCA DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSELLİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


THE POWER OF VISUALITY: LECTURER VIEWS ON VISUALITY IN GERMAN LANGUAGE TEXTBOOKS


Doç. Dr. Şerife ÜNVER & Prof. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
Görselliğin öğrenme sürecine etkileri birçok araştırmada dile getirilmektedir. Bu çalışmada, Anadolu Liselerinde görev yapan Almanca öğretmenlerinin kullandıkları ders kitaplarındaki görselliğe ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen görüşler doğrultusunda ders kitaplarındaki görsel tasarımın öğretime katkısının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, alanyazın taramasından sonra hazırlanan anketle görsel unsurların öğrencinin dil becerisi gelişimine, öğrenme motivasyonuna, ülke bilgisi ve kültür öğrenimine etkisi nelerdir gibi sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma sonucundan elde edilen bulgulara göre, 2009-2010 öğretim yılında 38 farklı ilde görev yapan toplam 100 öğretmenin çoğunluğu, yabancı dil olarak Almanca derslerinde okutulan kitaplardaki görsel ögelerin yabancı dil öğrenme alanlarını olumlu etkilemediğini belirtmiştir. Diğer taraftan öğretmenlerin kullandıkları ders kitapları incelendiğinde, görsel unsurların aslında yeterince kullanıldığı, dolayısıyla nicel üstünlüğün hiçbir şekilde öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini artıran bir özellik olmadığı, tam aksine aldatıcı bir faktör olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle görsel anlamda öğrencinin beklentisinin altında, günlük yaşamında alışkın olduğu çarpıcı görselliğe karşın basit bir kurguyla ders kitaplarına yansıyan görsel unsurların yerine nitelikli, öğrencide farkındalık yaratacak görsel tasarımın öne çıkması yönünde öneriler verilmiştir.


ABSTRACT
Many studies investigate the effects of visuality on the learning process. In this study, the aims are to determine the views of German language teachers in Anatolian High Schools on the visuality in the textbooks that they use and to assess the contribution of visuality on education in line with these views. In this context, with the questionnaire that is formulated after literature review, the effects of visual elements on the development of language skills of students, learning motivation, country and culture education is investigated. According to the findings, the majority of 100 teachers working in 38 different cities in the academic year 2009-2010 indicated that visual elements in the textbooks used in German as a foreign language classrooms do not have a positive impact on foreign language education. On the other hand, when the textbooks used by the teachers are examined, it is found that visual elements are actually sufficiently used and hence the quantitative superiority is not a feature that increases the effectiveness of learning-teaching process but instead it is a deceptive factor. Accordingly, recommendations are made for the usage of qualified and efficient visual elements that would create awareness among students rather than including visual materials that are below the expectations of students and that are incorporated in textbooks through a simple set up unlike striking visuals students are used to in daily life.


ANAHTAR KELİMELER: Almanca ders kitapları, görsellik, öğretmen görüşleri


KEYWORDS: German textbooks, visuality, lecturer views

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education