PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (PDÖ) YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ


THE EFFECT OF PROBLEM BASED LEARNİNG (PBL) APPROACH ON STUDENTS’ CREATİVE THİNKİNG ABİLİTY


Yrd. Doç. Dr. Kani ÜLGER & Prof. Dr. Zahide İMER


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, PDÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünmeleri üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma, Ankara, Osman Ülkümen İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencilerinden iki grup üzerinde yürütülmüştür. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada, veri toplama aracı olarak Torrance Yaratıcı Düşünme Testi (TYDT) Şekilsel A-B eşdeğer formları kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları uygulama öncesi yaratıcı düşünme düzeyleri açısından denk bulunmuştur. Deney grubunda PDÖ yaklaşımlı, kontrol grubunda ise öğretmen merkezli, düz anlatım, gösteri ve soru-cevaba dayalı geleneksel yöntemler kullanılarak işlenen dersler araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre; görsel sanatlar eğitiminde PDÖ yaklaşımının öğrencilerin yaratıcı düşünmeleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine the effects of PBL model on elementrary school students’ creative thinking. The research was carried out on two different groups of the 7th grade students of Yenimahalle Osman Ülkümen Elementary School in Ankara. In the research to which pre and post-test with control group quasi-experimental design were applied, Torrance Test of Creative Thinking (TTCT) Figural A-B forms was used as data collection tool. Both the experimental and the control groups were found to be equivalent in terms of creative thinking levels prior to the treatment. The course has been taught using PBL model in experimental group and the course has been taught using lecture, demonstration and question-answer method in control group. Both groups was given lessons by the researcher. According to the findings of the study, it is shown that PBL model has a significant an effect on students’ creative thinking ability in the visual arts education.


ANAHTAR KELİMELER: Yaratıcı düşünme, PDÖ yaklaşımı, TYDT.


KEYWORDS: Creative thinking, PBL approach, TTCT.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education